Tillkännagivande: styrelsen för NU-sjukvården, sammanträde 2018-04-26; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för NU-sjukvården

Sammanträdesdatum

2018-04-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-05-07

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Ledningskansliet för NU-sjukvården

Sekreterare

Karin Alexandersson