Tillkännagivande: Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus 2018-04-26; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum

 2018-04-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-05-16

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet

 Diariet för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Sekreterare

Ann-Charlotte Skåreby