Tillkännagivande: regionstyrelsen, sammanträde 2018-05-15; omedelbar justering

Protokollet § 142 och § 146 är justerade. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-05-15

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-05-15

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Stefan Didrik