Tillkännagivande: revisiorskollegiet sammanträde 2018-10-03; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Revisorskollegiet

Sammanträdesdatum

 2018-10-03

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-10

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-11-02

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 1 i Vänersborg

Sekreterare

Annelie Andersson