Tillkännagivande: styrelsen för beställd primärvård, sammanträde 2018-09-21; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för beställd primärvård

Sammanträdesdatum

 2018-09-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-10

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-11-02

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 6 i Hisings Backa

Sekreterare

Monica Runnquist