Tillkännagivande: naturbruksstyrelsen sammanträde 2018-09-21; protokoll

Protokollet § 54-69 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Naturbruksstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-09-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-08

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-30

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 2 i Vänersborg

Sekreterare

Anneli Ekh