Tillkännagivande: Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, sammanträde 2018-09-26; protokoll § 289, 291-321

Protokollet § 289, 291-321 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum

 2018-09-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-05

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-28

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus Lillhagsparken 5 i Göteborg

Sekreterare

Anna Schürer von Waldheim