Tillkännagivande: styrelsen för Habilitering & Hälsa, sammanträde 2018-09-20; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 styrelsen för Habilitering & Hälsa

Sammanträdesdatum

 2018-09-20

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-09-27

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-20

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, Mariestad

Sekreterare

Anna-Carin Holm