Tillkännagivande: styrelsen för NU-sjukvården, sammanträde 2018-09-21; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för NU-sjukvården

Sammanträdesdatum

 2018-09-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-05

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet

 Ledningskansliet för NU-sjukvården NÄL

Sekreterare

Karin Alexandersson