Tillkännagivande: styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sammanträde 2018-09-26; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sammanträdesdatum

 2018-09-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-04

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet

 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sjukhusdirektörens stab Bruna stråket 21 i Göteborg

Sekreterare

Anette Persson