Tillkännagivande: tandvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-09-26; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Tandvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-09-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-03

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5 i Göteborg

Sekreterare

Ann Borgström