Tillkännagivande: fastighetsnämnden, sammanträde 2018-09-26; § 80 omedelbar justering

Protokollet § 80 är omedelbart justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-09-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-09-28

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-22

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan 1 i Vänersborg

Sekreterare