Tillkännagivande: regionutvecklingsnämnden, sammanträde 2018-09-19; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Regionutvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-09-19

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-02

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Östergatan i Vänersborg

Sekreterare

Stefan Didrik