Tillkännagivande: styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård, sammanträde 2018-09-25; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård

Sammanträdesdatum

 2018-09-25

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-01

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet

 Trädgårdskontoret, Göteborgs botaniska trädgård,Carl Skottbergs g. 22 A i Göteborg

Sekreterare

Cecilia Wahlén