Tillkännagivande: regionstyrelsen, sammanträde 2018-09-25; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-09-25

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-09-28

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-21

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 1 i Vänersborg

Sekreterare

Julia Leonsson