Tillkännagivande: ägarutskottet, sammanträde 2018-09-18; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 ägarutskottet

Sammanträdesdatum

 2018-09-18

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-09-25

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-18

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Östergatan 1 i Vänersborg

Sekreterare

Carolina Hansson