Tillkännagivande: regionstyrelsen, sammanträde 2018-09-25; omedelbar justering § 247

Protokollet § 247 är omedelbart justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-09-25

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-09-27

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-20

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 1 i Vänersborg

Sekreterare

Julia Leonsson