Tillkännagivande: folkhälsokommitén, sammanträde 2018-09-21; § 54 omedelbar justering

Protokollet § 54 är omedelbart justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Folkhälsokommitén

Sammanträdesdatum

 2018-09-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-09-24

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-17

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Lockeredsvägen 12 Mariestad

Sekreterare

Anna Malmsten