Tillkännagivande personalutskottet 2018-04-26

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Personalutskottet

Sammanträdesdatum

 2018-04-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-05-09

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-06-01

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Evelina Hal