Tillkännagivande: miljönämnden, sammanträde 2018-09-21; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-10-09

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, S:a Hamngatan 37-41 i Göteborg

Sekreterare

Ann-Sofie Mellqvist