Tillkännagivande: ägarutskottet, sammanträde 2018-05-09; omedelbar justering

Protokollet § 61-63 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Ägarutskottet

Sammanträdesdatum

 2018-05-09

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-05-09

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-06-01

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Carolina Hansson