Regionstyrelsen, sammanträde 2018-04-24; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-04-24

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-05-08

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Stefan Didrik