Naturbruksstyrelsen, sammanträde 2018-04-26; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Naturbruksstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-04-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-05-14

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-06-05

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 2, Vänersborg

Sekreterare

Anneli Ekh