Tillkännagivande: Arvodesberedningen, sammanträde 2018-01-17; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Arvodesberedningen

Sammanträdesdatum

 2018-01-17

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-01-29

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Regionens hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Barbro Thyni

Senast uppdaterad: 2018-02-12 15:30