Tillkännagivande: servicenämnden, sammanträde 2018-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-06

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-02-06

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Anna-Stina Larsson

Senast uppdaterad: 2018-02-06 11:32