Tillkännagivande; folkhälsokommittén 2018-03-07, protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Folkhälsokommittén

Sammanträdesdatum

 2018-03-07

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-03-07

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, Mariestad

Sekreterare

Ann-Sofie Mellqvist