Tillkännagivande: ägarutskottet, sammanträde 2018-02-07; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Ägarutskottet

Sammanträdesdatum

 2018-02-07

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-09

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Pernilla Thorvald

Senast uppdaterad: 2018-02-09 15:21