Tillkännagivande: styrelsen för Habilitering & Hälsa, sammanträde 2018-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 styrelsen för Habilitering & Hälsa

Sammanträdesdatum

 2018-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-09

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet

 Diariet, Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, Mariestad

Sekreterare

Anna-Carin Holm

Senast uppdaterad: 2018-02-09 14:27