Exempelmall Tillkännagivande

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för folkhögskolorna

Sammanträdesdatum

 2018-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-05

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

 Diariet Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Susanne Sandhede

Senast uppdaterad: 2018-02-12 15:32