Tillkännagivande: östra patientnämnden, sammanträde 2018-01-26; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Östra patientnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-01-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-01-31

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-02-22

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, Mariestad

Sekreterare

Robin Lyktberg

Senast uppdaterad: 2018-01-29 13:35