Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förekomst av psykisk ohälsa

Arbetsmiljöverket visar i en undersökning att cirka 15 procent av kvinnorna i den arbetande befolkningen upplever besvär till följd av stress eller andra psykiska påfrestningar. Motsvarande siffra för män är 8 procent.

Sjukskrivningar vid psykiatriska diagnoser

Från en historiskt låg nivå 2010 har sjukskrivningarna i Sverige ökat. Störst ökning har skett inom psykiatriska diagnoser, som sedan 2014 är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. I september 2016 låg dessa diagnoser bakom 44 procent, eller 82 000, av totalt 189 000 pågående sjukfall. Inom de psykiatriska diagnoserna har den största ökningen skett i diagnosen anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, som ligger bakom ungefär hälften av alla startade sjukskrivningar. Några axplock ur Försäkringskassans Korta analyser 2017:1.

  • Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste orsaken till
    sjukskrivning.
  • Diagnosen anpassningsstörningar och reaktion på svår stress står för hälften av alla påbörjade sjukfall inom gruppen psykiatriska diagnoser.
  • För denna diagnos är dock prognosen för att komma tillbaka i arbete bättre och risken för återfall och övergång till sjuk- eller aktivitetsersättning lägre.

Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning. FK, Korta analyser 2017-1

Psykisk ohälsa, Försäkringskassan, Korta analyser 2016.2

Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, Försäkringskassan 2014.4

Arbetsplatsens involvering viktig

Det vetenskapliga underlaget för vilken åtgärd som är mest effektiv vid återgång i arbete efter sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är svagt. Det man däremot tydligt kan se är att arbetsplatsen måste vara involverad för att den sjukskrivne medarbetaren ska komma tillbaka i arbete på ett bra sätt.

Men vi vet att män och kvinnor som utsätts för arbetsmiljöproblem riskerar att utveckla sjukfrånvaro. Det finns vetenskapligt dokumenterade friskfaktorer i arbetet för bättre psykisk  hälsa, såsom

  • Ett gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande)
  • Tydliga mål
  • Balans mellan krav och kontroll i arbetet samt mellan ansträngning och belöning

Det finns ett behov av att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa på organisationsnivå för att minska risken för att medarbetare blir sjuka!

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg, Komplement till riktlinjer för psykisk ohälsa, KI 2016

Psykisk ohälsa, Arbetsliv och sjukfrånvaro, FORTE, Vingård 2015

Självskattad stressrelaterad ohälsa

KART-studien som undersökte stress, hälsa och arbetsmiljö bland Västra Götalandsregionens anställda 2004-2010 visade att ungefär en fjärdedel av deltagarna hade tecken på allvarligare psykisk ohälsa, d.v.s. hög förekomst av symtom på utbrändhet/utmattning, depression och/eller ångest. 

- Det finns mycket att vinna genom att identifiera personer inom riskgruppen och vidta förebyggande åtgärder.

KART-studien om Stress, hälsa och arbetsmiljö i Västra Götalandsregionen 2004-2010, ISM-rapport 17, 2016

Öppna jämförelser folkhälsa 2014

Folkhälsan i Västra Götaland är generellt sett god men ojämlikt fördelad mellan kvinnor och män samt olika grupper i samhället. 18 procent av befolkningen i Västra Götaland beräknas ha nedsatt psykiskt välbefinnande. Siffran är något högre än 2009.

Öppna jämförelser i folkhälsa 2014

Övriga länkar

Arbete och självrapporterad hälsa bland svenska kvinnor och män, stressforskningsinstitutet.se

Arbetsorsakade besvär 2018

Psykisk ohälsa och suicid, presentation av Kristina Glise 2017

Senast uppdaterad: 2017-01-11 12:44