Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Behandling och återgång till arbete

Vi har genomfört en randomiserad kontrollerad studie inom ramen för Försäkringskassans REHSAM program, där vi systematiskt utvärderade en rehabilitering strategi som tillägg till specialistbehandling.

Behandling fokuserad på individfaktorer, leder i det korta perspektivet varken till minskad sjukfrånvaro eller minskade symtom hos personer med utmattningssyndrom. Den individinriktade multimodala behandling som redan erbjuds patienter är tillräcklig, det visar studien.

Bakgrund

Denna studie var avsedd att systematiskt utvärdera en rehabiliteringsstrategi som fokuserar på tre identifierade faktorer som kan utgöra ett hinder för återgång i arbete för patienter med stressrelaterad utmattning: Nivån av mental och fysisk energi, kognitiv förmåga och självkänsla.

Resultat

Studien visade inte på någon signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen, varken avseende sjukskrivningslängd eller symtom. Slutsatsen är att behandling utöver den sedvanliga behandling som patienterna erbjuds inte leder till varken minskad sjukfrånvaro eller större påverkan på symtom.

Vad betyder det i praktiken?

En viktig reflektion är att den sedvanliga behandlingen som erbjuds alla patienter anses vara effektiv, vilket kan bekräftas av denna studie. Patienterna går successivt tillbaka i arbete. Det återstår att se om en uppföljning efter mer än ett år, visar några skillnader mellan grupperna

Behandlingsmanual

I SKLs receptsamling finns behandlingsmanualer för de tre behandlingar som ingick i studien. Sammanfattningsvis innebar behandlingen följande.

Samtliga deltagare i studien fick en individanpassad multimodal behandling som har utvecklas vid Institutet för stressmedicin (ISM), särskilt för patienter med utmattningssyndrom.

Interventionsgruppen fick dessutom, efter behov, ta del av en eller flera riktade tilläggsbehandlingar som fysisk träning, sömnskola, psykologsamtal eller Rememo – arbetsminnesträning.

De patienter som bedömdes behöva mer än en tilläggsbehandling, hade ett planeringssamtal med projektets koordinator. Syftet med samtalet var att diskutera behandlingarnas innehåll och lägga upp en behandlingsplan.

Koordinatorn var psykolog. Kontakten med Försäkringskassan sköttes av behandlande läkare, framförallt via sjukintyg. Det var också, generellt sett, läkarna som deltog i patienternas avstämningsmöten med arbetsgivaren.

I Institutet för stressmedicins (ISM) sedvanliga behandling erbjuds också anhöriga och arbetsgivare att komma på en föreläsning om  utmattningssyndrom.

Doserad Fysisk Träning

Behandlingen består av fysisk aktivitet med individuellt anpassad träning inklusive stödjande handledning under hela perioden. Träningen bedrivs självständigt och träningsdosen rapporteras in av deltagarna via telefon till handledaren. Träningen pågår i ca 26 veckor med träning ca 30-40 minuter per dag.

Sömnskola, gruppbehandling

Behandlingen genomförs i grupp och har som syfte att öka deltagarnas kunskap om sömn och det egna sömnbeteendet samt strategier för att komma till rätta med sömnproblem. Behandlingen omfattar sju tillfällen, två timmar per gång och är utspridda över ca 11 veckor. Grupperna består av 6-7 deltagare.

Psykologsamtal för att stärka självkänsla

Behandlingen är en kognitiv beteendeterapeutisk behandlig, KBT, som utförs av en legitimerad psykolog, med fokus på att stärka självkänslan. Behandlingen omfattar 10 besök, vilka varar i ca 50 minuter per tillfälle dessutom tillkommer en del hemuppgifter som utförs mellan besöken.

Datorbaserad träning av arbetsminnet, Rememo

Behandlingen omfattar ett femveckors datoriserat träningsprogram, vars syfte är att förbättra arbetsminnet. Under hela behandlingstiden finns tillgång till en coach (psykolog eller hälsopedagog på ISM) som följer utvecklingen av träningen, och hjälper till om problem uppstår. Deltagarna har också tillgång till en internetbaserad program där man kan följa sin utveckling.

Publicerat

Samordning och rehabilitering, slutrapport från Rehsam, 2017

REHSAM:s recepssamling, SKL, 2016

Senast uppdaterad: 2017-03-03 08:23