Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuella forskningsprojekt

Här berättar vi om vad som händer i några av de forskningsprojekt som ISM arbetar med.

I Västra Götalandsregionen har man nyligen flyttat in i Nya Regionens hus i Göteborg och Skövde, sammantaget med plats för 1900 medarbetare inom administration. Man inför samtidigt ett aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW). ISM kommer i samverkan med bland annat Chalmers att utvärdera detta avseende effekterna på arbetsmiljö, självskattad produktivitet samt upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse.

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Nya Regionens hus

Det saknas bra modeller och processer för att arbeta förebyggande och främjande med arbetsmiljö på organisationsnivå. Sedan 2017 pågår Arbetsmiljösatsningen i regionen. Den handlar om att minska sjukskrivningstalen och att utveckla sådana processer. I detta projekt genomförs nu en utvärdering av Arbetsmiljösatsningen.

Strategisk samverkan i offentlig sektor (StratSam)

Detta projekt bygger vidare på CHEFiOS, som handlade om chefers förutsättningar. Nu vill vi fokusera på hur hela kedjan hänger ihop - från de organisatoriska strukturerna, via förutsättningar för chefer, deras arbetsmiljö och ledarskap, till medarbetares arbetsmiljö, motivation, vilja att stanna, hälsa och sjukfrånvaro. Både kommuner och landsting i olika delar av landet ingår. 

Organisatoriska förutsättningar i offentlig sektor (ORFiOS)

Primärvård för arbetsåtergång - PRIMA syftade till att utveckla och utvärdera införandet av ett arbetssätt som stimulerar återgång i arbete bland patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Projektet pågick 2016-2018, finansierat av FORTE. Just nu pågår analys av insamlade data såsom intervjuer.

Primärvård för arbetsåtergång - PRIMA

Just nu pågår en studie där syftet är att undersöka konsekvenser av utmattningssyndrom över tid. Det har visat sig att utmattade patienter har kognitiva nedsättningar efter sju år. Projektet som finansieras via ALF-medel är unikt. Vi känner inte till att en så omfattande studie har genomförts under en sådan lång på någon liknande patientgrupp.

Långtidsuppföljning vid utmattningssyndrom (LUMS)

Diagnosgrupperna anpassningsstörning och reaktion på svår stress står för den största ökningen av sjukfrånvaro enligt Försäkringskassans siffror. I dagsläget saknas fullvärdig vetenskaplig evidens för den vård och behandling som erbjuds till dess grupper i primärvården. I TED-projektet gör vi en kartläggning av vilken vård patienter med utmattningssyndrom får i primärvården. TED-projektet skall också utvärdera behandlingar som idag erbjuds dessa patienter i primärvården. 

Behandling UMS i primärvården (TED)

Senast uppdaterad: 2019-08-30 11:54