Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi utgår från Arbetsmiljöverkets författningssamling om organisatorisk och social arbetsmiljö samt vår egen kunskapssammanställning ISM-rapport 21, där kapitlet om organisatorisk och social arbetsmiljö är rapportens mest omfattande avsnitt.

Med organisatorisk arbetsmiljö menas de villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Med social arbetsmiljö menas hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss i arbetet. 

ISM bedriver forskning och kunskapsspridning inom det stressmedicinska området, från hälsofrämjande och förebyggande till behandling. I det hälsofrämjande och förebyggande arbetet har fokus hela tiden legat på den psykosociala arbetsmiljön.  Med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift blir begreppet ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” ett viktigt komplement till det psykosociala perspektivet, då det beskriver de organisatoriska villkor och förutsättningar som på ett övergripande plan styr och reglerar anställdas möjligheter att utföra sitt arbete. Man kan uttrycka det som ramfaktorer för den psykosociala arbetsmiljön.

Här kommer den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns dimensioner att presenteras mer detaljerat och med samma indelning som i ISM-rapport 21.

Aktuella länkar

ISM-rapport 21 Kap 8 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, Arbetsmiljöverket

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vägledning, Arbetsmiljöverket 2016

Verktyg för att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö

ISM:s forskning om organisation, arbetsmiljö och ledarskap

Ledarskap och organisation, suntarbetsliv.se

Boktips

Arbets- & organisationspsykologi- Individ och organisation i samspel,
Gunnar Aronsson m.fl, Natur & Kultur, 2011

Psykosocial arbetsmiljö - Begrepp, bedömning och utveckling,
Mats Eklöf, Studentlitteratur, 2016

Sociala relationer i arbetslivet - Studier från föränderliga arbetsplatser,
Annika Härenstam och Eva Bejerot (red), Gleerups utbildning AB, 2011

Kontakt

Utvecklingsledare organisatorisk och social arbetsmiljö Linda Corin

linda.corin@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-03-25 16:02