Risk och friskfaktorer

Det finns mycket kunskap om vilka faktorer som har störst inverkan på en god psykosocial arbetsmiljö. De organisatoriska faktorerna kan beskrivas som ramfaktorer för dessa, men här presenterar vi även övriga risk- och friskfaktorer.

Balans mellan arbete och fritid

Upplevelse av låg stressnivå, god balans mellan förvärvsarbete och hemarbete samt meningsfullhet i dagliga aktiviteter var associerade med god självskattad hälsa och balanserad närvaro bland kvinnor, medan låg stress i arbetet var den viktigaste faktorn bland männen, utifrån KART-studien.

Balans mellan arbete och fritid

Fysisk aktivitet

Det finns starka bevis för att fysisk aktivitet förbättrar hälsan och livskvaliteten. ISM bedriver en omfattande forskning kring fysisk aktivitet och stress. En övergripande slutsats är att åtgärder som syftar till att underlätta fysisk aktivitet, borde var högt prioriterade inom såväl arbetslivet som samhället i stort.

Fysisk aktivitet

Förändring

Förändring är en del av vardagen, inte minst på våra arbetsplatser. Här har vi framförallt samlat forskning kring utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården, men även vad som kännetecknar robusta organisationer och hur man skapar en hälsofrämjande förändringsprocess.

Förändring

Hälsa och framtid

Forskningsprojektet Hälsa och framtid visade 2008 vad som kännetecknar privata företag med friska medarbetare. En motsvarande studie gjordes sedan bland kommuner och landsting. Här får du en samlad bild av båda dessa studier.

Hälsa och framtid

Känsla av sammanhang

Det finns mycket man kan göra på arbetsplatsen för att stärka medarbetarnas känsla av sammanhang. Här finns exempel på viktiga aspekter för ökad meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Känsla av sammanhang

Nyckelfaktorer

Här har vi samlat de viktigaste nyckelfaktorerna både när det gäller att förebygga ohälsa eller främja hälsa. Mer information om de olika faktorerna kan sedan finna på andra sidor på denna webbplats.

Nyckelfaktorer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi utgår från Arbetsmiljöverkets författningssamling om organisatorisk och social arbetsmiljö. Här kan du hitta mer fakta och exempel på de villkor och förutsättningar som påverkar medarbetarnas hälsa på organisationsnivå så som arbetsbelastning, arbetstider, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, kommunikation, krav, resurser och ansvar, ledning och styrning samt social arbetsmiljö.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Rättvisa

Ett gott ledarskap som kännetecknas av att det är rättvist, stödjande och inkluderande är starkt kopplat till psykiskt välbefinnande. Men vad är särskilt viktigt för att ett ledarskap skall uppfattas som rättvist?

Rättvisa

Säkerhet

Patient- och personalsäkerhet går hand i hand. För att ett bra säkerhetsklimat ska växa fram är det viktigt att man känner tillit till sin chef, att arbetet ger god tillgång till psykosociala arbetsresurser, att arbetskraven är hanterbara och att gruppsammanhållningen är god.

Säkerhet

Tydlighet

Organisationer med tydliga mål och förväntningar kan skapa gynnsammare förutsättningar för arbetet, stödja anställdas handlingsutrymme, det sociala kapitalet och förmågan att hantera arbetslivet, och därmed främja hälsa.

Tydlighet

Utvecklingsmöjligheter och erkännande

Med utvecklingsmöjligheter i arbetet menas i vilken utsträckning anställda har möjlighet att lära sig nya kunskaper och färdigheter på arbetet och utvecklas i sin yrkesroll. Detta brukar även ingå i det vi kallar belöning, där erkännande är en viktig komponent.

Utvecklingsmöjligheter och erkännande

Återhämtning

Perioder av stress behöver varvas av återhämtning. Det handlar om schemaläggning och raster, men även tid för reflektion, variation, kreativitet och ett gott socialt klimat. Balans i vardagen och en god sömn har också stor betydelse.

Återhämtning

Läs mer i ISM-rapport 21

ISM-rapport 21

Övriga länkar

ISM:s forskning om organisation, arbetsmiljö och ledarskap

Arbete och sjukfrånvaro

Boktips

Arbets- & organisationspsykologi- Individ och organisation i samspel,
Gunnar Aronsson m.fl, Natur & Kultur, 2011

Psykosocial arbetsmiljö - Begrepp, bedömning och utveckling,
Mats Eklöf, Studentlitteratur, 2016

Sociala relationer i arbetslivet - Studier från föränderliga arbetsplatser,
Annika Härenstam och Eva Bejerot (red), Gleerups utbildning AB, 2011

Kontakt

Utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser Annemarie Hultberg

annemarie.hultberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-12 15:11