Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

I alla åldrar

Fler äldre i arbetskraften är positivt för ekonomin samt bidrar till att erfarenhet och kompetens tas tillvara. Vad behöver vi ta hänsyn till för att människor ska kunna och vilja arbeta högre upp i åldrarna? Arbetsmiljön bör vara anpassad för alla åldrar i arbetskraften.

Arbetsmiljöverket vill genom sin rapport "Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar",  bidra med kunskap om arbetsmiljö i relation till den äldre arbetskraften. Sammanfattningsvis visar rapporten att vi blir allt friskare, lever allt längre och arbetar i allt högre ålder. Men för att den äldre arbetskraften ska må bra och vilja arbeta högre upp i åldrarna behöver man ta hänsyn till hur åldrandet påverkar hälsan och kapaciteten att arbeta.

Åtgärder för en god fysisk och mental arbetshälsa:

 • Ge en avvägd fysisk och mental arbetsbelastning (arbetsuppgifter och befogenheter).
 • Rotera och förändra arbetsuppgifter för att minska statisk belastning och utslitning.
 • Skapa en organisationskultur som främjar användandet av tekniska och ergonomiska hjälpmedel.
 • Erbjud arbetstidsschema och arbetspass som tar tillvara individens behov i förhållande till hälsa och  återhämtningstid.
 • Erbjud fysisk aktivitet, ”underhåll och uppbyggnad”, för att hålla mentalt och fysiskt.
 • Använd företagshälsovården som stöd i att bygga en god arbetshälsa.

Åtgärder för trygghet i arbetssituationen:

 • Ge information och gör personalen delaktig i förändringar (i avvägd omfattning).
 • Bekämpa kränkande särbehandling, förutfattade meningar om ålderns betydelse (ageism) och åldersdiskriminering.
 • Erbjud arbetstidsscheman och arbetspass som tar tillvara individens behov av socialt liv tillsammans med familj, vänner och fritidsintressen. 

Åtgärder för motivation och kompetens:

 • Ge möjlighet till kompetensutveckling och till att ingå i utveckling och nya projekt oavsett ålder.
 • Skapa en organisationskultur som tar tillvara (äldre) medarbetares erfarenhetskunskap som en produktionstillgång.
 • Rotera och förändra arbetsuppgifter för att minska tristess och öka motivation och arbetstillfredsställelse, t.ex. genom att personal förmås att byta arbetsuppgifter och byta arbetsplats.

Att kunna och vilja arbeta längre

Människor som trivs i sitt arbete och med sina arbetsuppgifter förminskar sina hälsoproblem och arbetar kvar trots sin sjukdom, medan de som ogillar sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation överdriver sina hälsoproblem och går i pension tidigare. Dessutom kan en hälsosam livsstil med fysiska, mentala och sociala aktiviteter förhindra att äldre medarbetare får sämre hälsa och arbetsförmåga. Detta gäller särskilt för dem med kroniska sjukdomar.

Generellt behöver äldre arbetstagare mer vilotid och en avvägd arbetstakt för att upprätthålla god hälsa. Arbetsgivarnas stöd är till stora delar avgörande för om äldre arbetstagare har en möjlighet att förlänga arbetslivet.

Om arbetsgivaren har en positiv attityd och värderar äldre arbetstagares erfarenhet och kunskap ökar viljan att stanna kvar i arbetskraften. Åldersdiskriminering av medarbetare och förutfattade meningar om ålderns betydelse har signifikant samband med förtida pensionering, särskilt för män. Äldre medarbetare kan t.ex. få mindre möjligheter till kompetensutveckling och får mer sällan ingå i nya projekt och satsningar.

Det är viktigt att använda inlärningsmetoder som kopplar samman den nya kunskapen med tidigare livs- och kunskapserfarenhet så att de kan länka samman den nya kunskapen och utvidga deras tidigare välkända kunskaper. Eventuell tidspress har också betydelse för möjligheten för äldre att lära nytt.

Avslutande rekommendationer

Arbetsgivare och arbetstagare kan göra mycket för att få ett hållbart arbetsliv. Detta är några exempel:

 • Se till att arbetskrav samt fysisk och mental belastning står i proportion till organisatoriska och personella resurser.
 • Se till att kommunikationen fungerar nedåt, uppåt och åt sidorna i organisationen och låt det vara ”högt i tak” i diskussioner om sakfrågor.
 • Se till att organisationen är rättvis, det vill säga att samma regler gäller för alla och att dessa är väl kända och accepterade.
 • Motverka all form av mobbning och särbehandling.
 • Medverka till att alla får adekvat kompetensutveckling hela arbetslivet
 • Uppmuntra organisationen att ta till vara den goda erfarenhets kunskap som finns.
 • Organisera rotation och byte av arbetsuppgifter för att motverka och minska ensidig fysisk och mental belastning och därmed öka motivationen.
 • Skaffa och använd en bra och välutrustad företagshälsovård som stödjande och aktiv resurs i hälsoarbetet.

Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar, Arbetsmiljöverket 2016

Senast uppdaterad: 2021-11-10 16:46