Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hur många medarbetare kan en chef ha?

Att ha många medarbetare påverkar såväl chefens egen arbetsmiljö som medarbetarnas och verksamhetens kvalitet. Det visar studier inom CHEFiOS från Linda Corin och Lisa Björk, men även en kunskapssammanställning om Chefer i välfärdens tjänst.

Chefernas jobbkrav påverkas, CHEFiOS

Resultatet visar att chefers kontrollspann (antal underställda) är av stor betydelse för operativa chefers upplevelse av ett brett spektrum av jobbkrav kopplade till chefernas arbetsbelastning, chefsrollen och deras relationer till sina medarbetare.

Kontrollspannet påverkade dessa jobbkrav ;

 • Överbelastning
 • Logikkonflikt mellan exempelvis administration, strategi och personal
 • Betungande rollkrav
 • Medarbetarproblem
 • Containerfunktion

I dessa fall betydde ett större kontrollspann högre nivåer av jobbkrav, oberoende av chefens kön, position och erfarenhet. Kontrollspannet visade sig vara av lika stor betydelse för nivåerna av upplevda jobbkrav i människovårdande respektive tekniska verksamheter. Det tyder på att kontrollspannet är av generell betydelse i den kommunala offentliga sektorn i Sverige.

I en aktuell kunskapsöversikt Chefer i välfärdens tjänst bekräftas detta av andra studier. Andra konsekvenser:

 • Minskad kontroll över arbetet
 • Minskad arbetstillfredsställelse
 • Överbelastning och stress
 • Fragmentering och betungande rollkrav
 • Konflikter mellan olika arbetsuppgifter såsom administration, strategi och personal

Konsekvenser för medarbetare och patienter

Försämring avseende;

 • Arbetstillfredsställelse
 • Engagemang
 • Medarbetares relation till chefen
 • Medarbetarna kände sig mindre sedda

Dessutom ökar breda kontrollspann

 • Personalomsättning
 • Medarbetarna blir mer missnöjda med arbetsmiljön och med chefen
 • Problem i arbetsgruppen ökar

Dessutom påverkar breda kontrollspann verksamhetens kvalitet

 • Patientnöjdheten minskar
 • Antal olyckor och incidenter i verksamheten ökar

Flest underställda i kvinnodominerade branscher

CHEFiOS-studien slog fast att cheferna i de människovårdande, och ofta kvinnodominerade, verksamheterna hade i genomsnitt nära dubbelt så många underställda medarbetare som sina kollegor i tekniska verksamheter. Man hade även sämre tillgång till administrativt stöd och rådgivning, och har förutsättningar som exempelvis innebär att strategiska beslut är svåra eller omöjliga att implementera i verksamheten, att beslutsstrukturen är oöverskådlig och att bilden av vad de ansvarar för är otydlig.

I den litteraturgenomgång man gjort av forskning om kontrollspann och dess konsekvenser i Chefer i välfärdens tjänst, fann man inget fog för att vård- och omsorgsverksamheten skulle vara särskild lämpad för att organiseras med breda kontrollspann (många underställda). Tvärtom uppfyller verksamheten de flesta kriterier som har identifierats för när det är lämpligt för chefer att ha få underställda medarbetare:

 • Verksamheten är geografiskt spridd och i många fall öppen dygnet om
 • Cheferna har komplexa arbetsuppgifter och möter krav och önskemål från många olika intressenter i och utanför organisationen
 • Medarbetarna har komplexa och föränderliga arbetsuppgifter som kräver anpassning till omsorgstagarnas behov
 • Verksamheten omorganiseras ofta och de finns en stor rörlighet bland chefer och medarbetare.

Läs mer om CHEFiOS-studien här

Chefer i välfärdens tjänst, Regnö 2016

Västra Götalandsregionen går före

Vision presenterar kunskapssammanställningen och föreslår att arbetsgivare inom välfärden inför riktmärken för antal medarbetare per chef. Inom kommuner och landsting pågår olika sådana initiativ. Ett exempel är Västra Götalandsregionen som tagit ett beslut om att införa ett normtal som anger att samtliga chefer i organisationen ska svara för mellan 10 och 35 medarbetare.

Lyckad satsning på ökad chefstäthet, suntarbetsliv.se 2019

Chefers förutsättningar är avgörande för en hållbar välfärd. Vision 2017

Närmare till chefen med delat ledarskap, suntarbetsliv.se 2016

Färre medarbetare per chef i Västra Götaland,suntarbetsliv.se 2015

Övriga länkar

Färre medarbetare per chef ger mer tid för varje anställd,suntarbetsliv.se

Avsiktsförklaring,SKL

Checklista kan förbättra chefers arbetsmiljö, suntarbetsliv.se

Senast uppdaterad: 2019-08-08 11:13