Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Uppföljning av arbetsmiljöarbetet - SAM

Närbild av en person som trycker på en grön, glad smiley. Bredvid den gröna smileyn finns en gul, neutral smiley och en röd, ledsen smiley.

Inledning

Arbetsgivaren eller chefen ska minst varje år göra en uppföljning av hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Detta ska ske på alla nivåer inom respektive förvaltning/bolag.

Detta kan göras genom till exempel enkäter eller intervjuer med chefer, medarbetare och skyddsombud. Som stöd för uppföljningen finns en checklista. 

Det kan behövas tätare uppföljningar än en gång om året, till exempel efter förändringar som en omorganisation eller efter allvarliga olycksfall och tillbud.

Syftet med guiden är att följa upp hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar samt kopplingen till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Steg för steg

 Genomför som arbetsgivare/chef följande aktiviteter:

  • Bestäm vilken metod som ska användas vid uppföljningen inom förvaltningen/bolaget:  
    • Intervjuer med chefer, medarbetare och skyddsombud samt vem som genomför intervjuerna. 
    • Utskick av enkät som chef och skyddsombud fyller i gemensamt.
    • Dialog på Arbetsplatsträffar, med stöd av checklista. 
  • Avsätt tillräckligt med tid för genomförandet och efterarbetet.  
  • Ge information till berörda chefer och skyddsombud i god tid före uppföljningen. Informera om följande:  
    • Vad är syftet med uppföljningen?
    • Vilken metod använder vi för uppföljningen?
    • När gör vi uppföljningen, vilken vecka, datum och eventuell tid?
    • Vilka medverkar vid uppföljningen - när metoden är intervjuer?

Se "Checklistor och mallar" nedan. 

 • Genomför uppföljningen enligt vald metod på alla nivåer inom respektive förvaltning/bolag.
 • Ställ samman resultatet av uppföljningen, utifrån vald metod.
 • Gör en analys av resultatet:
   • Vad fungerar bra, det vill säga ”styrkor”?
   • Vad fungerar mindre bra, det vill säga ”förbättringsområden" i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
 • Prioritera förbättringsområden - områden som behöver förbättras i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
 • Prioritera även styrkor - områden som är viktiga att bibehålla/utveckla i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
 • Gör en ”orsaksanalys” för att komma fram till rätt åtgärder för att förbättra och bibehålla/utveckla ert systematiska arbetsmiljöarbete:
   • Ställ er frågan - ”Varför har vi det här förbättringsområdet eller utvecklingsområdet? Borra ner er i frågeställningen med ett "varför?" efter varje svar. Se bild nedan:
imageol6dq.png
 • På detta sätt kommer ni fram till en eller flera åtgärder som förbättrar/utvecklar ert systematiska arbetsmiljöarbete.    
 • För in åtgärderna i Allt i ett-handlingsplanen och genomför dem.  
 • Ge återkoppling i berört forum på respektive nivå i förvaltningen/bolaget, exempelvis på samverkans- eller skyddskommittémöten och arbetsplatsträffar. 
  Återkopplingen av resultatet från uppföljningen och prioriterade åtgärder är ett måste för att motivera chefer, medarbetare och skyddsombud att bidra vid kommande uppföljning. 

Se "Checklistor och mallar" nedan.

 • Följ upp genomförda åtgärder, löpande på samverkans- eller skyddskommittémöten samt berörda arbetsplatsträffar.
 • Dokumentera resultatet av uppföljningen i handlingsplanen.

Se "Checklistor och mallar" nedan.   

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

Anpassningsbara dokument

Titel

Ansvar och roller

Arbetsgivarens/chefens ansvar innebär att: 

 • Planera, genomföra och dokumentera uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 • Genomföra en analys av resultatet från uppföljningen. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra i det systematiska arbetsmiljöarbetet?
 • Genomföra åtgärder vid behov för att förbättra och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet?
 • Följa upp genomförda åtgärder.
 • Ge återkoppling i berörda forum om resultatet av uppföljningen och prioriterade åtgärder. 

 

Medarbetarens roll innebär att:

 • Medverka vid genomförandet av uppföljningen.

 

Skyddsombudet ska samverka med arbetsgivaren och chefen när det gäller att: 

 • Planera, genomföra och dokumentera uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 • Genomföra en analys av resultatet från uppföljningen. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra i det systematiska arbetsmiljöarbetet?
 • Genomföra åtgärder vid behov för att förbättra och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet?
 • Följa upp genomförda åtgärder.
 • Ge återkoppling i berörda forum om resultatet av uppföljningen och prioriterade åtgärder. 

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2022-04-13 16:04