Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Tillbud och arbetsskada

Närbild ur grodperspektiv av en person som snubblar på en sladd på golvet i en verkstad.

Inledning

Alla inträffade tillbud och arbetsskador ska rapporteras och utredas i Västra Götalandsregionens avvikelsehanteringssystem MedControl PRO. OBSERVERA att i MedControl PRO används begreppet "händelse" vid rapportering i systemet. När ni som chef och medarbetare tillsammans för en dialog kring rapporterade tillbud och arbetsskador (händelser), medverkar ni till att förebygga att tillbud och arbetsskador (händelser) upprepas.  

Arbetsskador ska dokumenteras och anmälas till Försäkringskassan. Det finns tre syften med detta: 

 • Anmälan om arbetsskada utgör grunden för Försäkringskassans bedömning om den skadade har rätt till arbetsskadeersättning enligt Socialförsäkringsbalken.  
 • Chefen ska utreda orsaken och vidta förebyggande åtgärder.
 • Arbetsskadorna registreras i ett riksomfattande system som ligger till grund för forskning och utveckling inom arbetsmiljöområdet.  

Arbetsgivaren ansvarar för att ta fram en årlig sammanställning över inträffade tillbud och arbetsskador inom respektive förvaltning eller bolag. Sammanställningen redovisas och diskuteras/analyseras i samverkansgrupper och/eller skyddskommittéer.

Det finns ett antal olika typer av arbetsskador: 

 • Olycksfall i arbetet
  Olycksfall i arbetet är en ovanlig och oförutsedd händelse med kortvarigt förlopp, till exempel om någon blir utsatt för våld, faller eller kommer i kläm. 

 • Arbetssjukdomar
  Exempel på skadliga faktorer i arbetet som kan leda till arbetssjukdomar är tungt eller ensidigt arbete, vibrationer eller skakningar, buller, olika kemiska ämnen och psykiskt påfrestande arbete. 
 • Smitta
  Smittsam sjukdom som till exempel orsakats vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person. 
 • Stick och skärskada
  Stick- och skärskador ska alltid anmälas som arbetsskada, eftersom det kan leda till sjukdom i framtiden. 
 • Färdolycksfall
  Färdolycksfall är ett olycksfall som inträffar under den vanliga och direkta färden till eller från arbetet. 

Syftet med guiden är att tydliggöra hur vi rapporterar och utreder inträffade tillbud och arbetsskador internt, förebygger att dessa upprepas samt hur vi anmäler till Försäkringskassan och AFA Försäkring (AFA) samt eventuellt till Arbetsmiljöverket. 

All dokumentation kring individ ska göras i HälsoSAM, IT-stöd vid arbetsanpassning och rehabilitering - Insidan (vgregion.se) det vill säga vid:

 • tidiga insatser på grund av att medarbetaren mår dåligt på arbetet 
 • sjukskrivning 
 • arbetsanpassning inför återgång till arbetet efter sjukskrivning

Rapportering av alla avvikelser, tillbud och arbetsskador ska göras i VGR:s avvikelsehanteringssystem MedControl PRO

Steg för steg

Du som chef ska:

 • Introducera nya medarbetare om gällande rutiner kring rapportering och utredning av tillbud och arbetsskador (händelser) i MedControl PRO.  
 • Informera på en arbetsplatsträff om gällande rutiner och diskutera till exempel - när ni ska registrera ett tillbud eller en arbetsskada (händelse) i MedControl PRO och när ni även ska anmäla till Arbetsmiljöverket. 

Se "Checklistor och mallar" nedan.

Att tänka på i samband med ett tillbud  
Du som medarbetare ska rapportera tillbudet (händelsen) i MedControl PRO.

Se "Checklistor och mallar" nedan.

Att tänka på i samband med en arbetsskada 

Du som chef ska:

ANMÄLA TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN vid:

 • en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet.
 • en skada som har inträffat på väg till eller från arbetet.
 • en smittosam sjukdom som har uppkommit på grund av smitta i arbetet, t.ex. i arbete vid sjukvårdsinrättning eller annat arbete med att behandla, vårda eller ta hand om personer som är smittförande.

Detta gör du som chef tillsammans med medarbetaren. Du som chef har huvudansvaret för att göra denna anmälan. När anmälan är gjord, hamnar kvittensen automatiskt i ärendet.

Upplys medarbetaren om att även anmäla arbetsskadan till AFA Försäkringar – medarbetaren har huvudansvaret för att göra anmälan till AFA.

ANMÄL TILL ARBETSMILJÖVERKET OCH FÖRSÄKRINGSKASSAN vid:
(öppnas i egen ruta och hanteras sedan utanför MedControl PRO)

 • Allvarlig arbetsolycka med en eller flera skadade som inträffat på arbetsplatsen eller annan besökt plats i arbetet
 • Dödsfall på grund av arbetsolycka där en eller flera medarbetare hastigt har omkommit till följd av en arbetsolycka.

Glöm inte att bifoga kvittensen till ärendet eftersom detta inte sker automatiskt.

ANMÄL TILL ARBETSMILJÖVERKET vid:
(öppnas i egen ruta och hanteras sedan utanför MedControl PRO)

 • Allvarligt tillbud utan personskada men som kunnat leda till personskada.
  Endast allvarliga tillbud ska anmälas.

Du som medarbetare ska:

 • Omedelbart informera närmaste chef vid arbetsskada
 • Rapportera arbetsskadan (händelsen) i MedControl PRO tillsammans med din chef
 • Anmäla arbetsskadan till AFA Försäkring - Din chef har upplysningsskyldighet

Anmäl till AFA försäkring - Se "Checklistor och mallar" nedan.

VGR:s Organisationsnummer: 232 100-0131
Försäkringsavtalsnummer: 40 10 120

Bifoga all dokumentation som rör ärendet i MedControl PRO

Anmäl arbetsskada till Arbetsmiljöverket - Se "Checklistor och mallar" nedan.

Till sidans topp

Utred orsaker  

Du som chef ska:

 • Utreda orsaken till tillbudet eller arbetsskadan (händelsen) och vid behov genomföra förebyggande åtgärder.
 • Utreda orsaken i samråd med den drabbade medarbetaren och skyddsombudet.
 • Involvera vid behov även andra aktörer eller förvaltningar/bolag i utredningen. Till exempel kan det gälla Västfastigheter/fastighetsägaren vid fastighetsrelaterade tillbud och arbetsskador samt Regionservice vid lokalvård och transporter. 

Vid utredning av orsaker till tillbud och arbetsskador (händelser) ska förloppet som ledde fram till händelsen, gås igenom noggrant. Det är inte säkert att det finns någon enskild orsak till händelsen, utan det kan vara resultatet av ett flertal, samverkande orsaker som lett fram till att händelsen. Försök att gemensamt bedöma vilka faktorer som kan ha påverkat eller orsakat händelsen.

Orsaker kan till exempel vara: 

 • Brister i utrustning, material och skyddsanordningar.  
 • Brister i efterlevnad av rutiner och säkerhetsföreskrifter.  
 • Brister i utbildning eller erfarenhet för arbetsuppgiften.  
 • Tillfällig ouppmärksamhet eller otillåten arbetsmetod.  
 • Långvarig, ensidig belastning eller olämplig arbetsställning.  
 • Brister i planering av arbetsuppgiften och oklarheter i arbetsfördelning.  
 • Långvarig, psykisk påfrestning.   

Bedöm risker och genomför åtgärder 

 • Ta fram och genomför åtgärder utifrån resultatet av utredningen. Syftet är att förhindra att en händelse upprepas.
 • Bedöm hur stor risken är att en upprepning av händelsen kan ske – även efter genomförda åtgärder utifrån utredningen. Bedömningen kan resultera i behov av ytterligare åtgärder för att förhindra en upprepning.

Se "Checklistor och mallar" nedan.

 • Följ upp genomförda åtgärder i syfte att förhindra en upprepning av händelsen, löpande på en arbetsplatsträff.  
 • Dokumentera resultatet av uppföljningen.

Se "Checklistor och mallar" nedan.

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

PDF-dokument

Titel

Anpassningsbara dokument

Övriga dokument

AFA Försäkring

Arbetsmiljöverket

Försäkringskassan

Ansvar och roller

Chefens ansvar innebär att:  
 • Hantera alla tillbud och arbetsskador (händelser) i MedControl PRO.  
 • Anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan via MedControl PRO, tillsammans med den drabbade medarbetaren.
 • Anmäla omedelbart allvarlig arbetsolycka eller dödsfall på grund av arbetsolycka till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan via MedControl PRO. Glöm inte att bifoga kvittensen till ärendet eftersom detta inte sker automatiskt.
 • Anmäla omedelbart allvarliga tillbud utan personskada till Arbetsmiljöverket.
 • Utreda orsaker till inträffade tillbud och arbetsskador (händelser) samt genomföra åtgärder för att förebygga en upprepning. 
 • Genomföra en bedömning av kvarvarande risk för en upprepning av tillbudet eller arbetsskadan (händelsen), efter genomförda åtgärder.
 • Informera skyddsombudet om inträffade tillbud och arbetsskador (händelser). 
 • Informera övriga medarbetare om identifierade risker och genomförda åtgärder i samband med utredning av orsaker till inträffade tillbud och arbetsskador (händelser).

Medarbetarens roll innebär att:  

 • Rapportera händelsen i MedControl PRO. 
 • Anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan, tillsammans med sin chef.
 • Anmäla arbetsskador till AFA Försäkring.
 • Medverka vid utredning av orsaker till inträffade tillbud och arbetsskador (händelser) samt åtgärder för att förhindra en upprepning.
 • Medverka vid bedömning av kvarvarande risk för en upprepning av tillbudet eller arbetsskadan (händelsen), efter genomförda åtgärder.

Skyddsombudet ska samverka med chefen när det gäller att:  

 • Hantera alla tillbud och arbetsskador (händelser) i MedControl PRO.  
 • Anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan via MedControl PRO, tillsammans med den drabbade medarbetaren.
 • Anmäla omedelbart allvarlig arbetsolycka eller dödsfall på grund av arbetsolycka till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan via MedControl PRO. Glöm inte att bifoga kvittensen till ärendet eftersom detta inte sker automatiskt.
 • Anmäla omedelbart allvarliga tillbud utan personskada till Arbetsmiljöverket.
 • Utreda orsaker till inträffade tillbud och arbetsskador (händelser) samt genomföra åtgärder för att förebygga en upprepning. 
 • Genomföra en bedömning av kvarvarande risk för en upprepning av tillbudet eller arbetsskadan (händelsen), efter genomförda åtgärder.
 • Informera övriga medarbetare om identifierade risker och genomförda åtgärder i samband med utredning av orsaker till inträffade tillbud och arbetsskador (händelser).

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2022-06-09 14:57