Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Rehabilitering och Arbetsanpassning vid återgång i arbete

Helbild på fem personer som sitter på stolar i en cirkel. En av personerna verkar vara terapeut. Gruppen samtalar och ser glada ut.

Inledning

Arbetet med hur rehabilitering och arbetsanpassning vid återgång till arbete styrs av Socialförsäkringsbalken, SFB, och Arbetsmiljöverkets, AV:s föreskrift om Arbetsanpassning.

I SFB anges att arbetsgivaren ska svara för de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering. Rehabiliteringsansvaret innebär att arbetsgivaren ska göra allt som är möjligt, för att medarbetaren så snabbt som möjligt ska kunna återgå i ordinarie arbete. I AV:s föreskrift om Arbetsanpassning tydliggörs arbetsgivarens ansvar att vid behov anpassa arbetsuppgifter vid återgång till arbete efter sjukskrivning/rehabilitering.

Arbetsgivares ansvar för specifika sjukdomar finns inte i den nya föreskriften om Arbetsanpassning. Arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetet för de medarbetare som har en nedsatt arbetsförmåga, oavsett vad orsaken till nedsättningen är, hur eller var den uppkommit. I samband med behandling av missbruk och relaterade medicinska problem, ska arbetsanpassning ske, som med alla typer av hälsoproblem som påverkar arbetets utförande. Därför lyfts inte alkohol- och drogmissbruk särskilt, i den nya föreskriften.

Syftet med denna guide är att möjliggöra för medarbetare att så snart som möjligt återgå i arbete efter sjukskrivning/rehabilitering.

Se även "Guide Arbetsanpassning för att förebygga sjukskrivning" under "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

All dokumentation kring individ ska göras i HälsoSAM, IT-stöd vid arbetsanpassning och rehabilitering - Insidan (vgregion.se) det vill säga vid:

 • tidiga insatser på grund av att medarbetaren mår dåligt på arbetet 
 • sjukskrivning 
 • arbetsanpassning inför återgång till arbetet efter sjukskrivning

Steg för steg

Se "Guide Arbetsanpassning för att förebygga sjukskrivning" under "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

 

Du som Medarbetare ska:

 • Göra sjukanmälan till närmaste chef samma dag som sjukfallet inträffar. Om chefen inte är på plats - anmäl till annan av chefen utsedd person/funktion
 • Lämna läkarintyg till chefen vid sjukdom längre än 7 kalenderdagar

 Du som Chef ska:

 • Initiera ett möte med medarbetaren vid upprepad korttidssjukfrånvaro – efter fjärde sjukfrånvarotillfället/12 månader – kring orsaker till frånvaron. HälsoSAM informerar chefen via ett e-postmeddelande när detta är aktuellt. 
 • Erbjuda medarbetaren möjligheten att ta med facklig representant/skyddsombud till mötet
 • I särskilda fall, begära intyg vid kortare sjukfall än 7 dagar, ett så kallat förstadagsintyg. Beslut om detta föregås av möte med medarbetaren, chefen, medicinsk personal från Hälsan och Arbetslivet och HR. Beslutet ska vara skriftligt och möjliggöra för medarbetaren att komma i kontakt med läkare på Hälsan och Arbetslivet från första sjukdagen.

 • Kontakta ditt HR-stöd innan beslut om förstadagsintyg. 

Utnyttja möjligheten till steglös sjukskrivning under de första 14 dagarna (sjuklöneperioden). Det kan finnas annat arbete i verksamheten som behöver göras och medarbetaren kan då bli sjukskriven i t.ex. intervallet 10 - 90 procent. 

Se "Checklistor och mallar" nedan.

Samtal 

 Du som chef ska:

 • Tidigt och aktivt arbeta så att du tillsammans med medarbetaren säkerställer en effektiv rehabilitering och eventuell arbetsanpassning vid återgång till arbete.
 • Kalla till ett samtal så snart som möjligt, om det redan från början står klart att medarbetarens sjukfrånvaro kommer att vara mer än 14 dagar. Utfallet av mötet avgör vidare åtgärder och planering.
 • Informera medarbetaren vid samtalet om arbetsgivarens "Process för Rehabilitering och Arbetsanpassning vid återgång i arbete"

Rehabiliteringsbehov finns inte 

 Avsluta rehabiliteringen om det vid första samtalet framkommer att:

 • Det inte föreligger något behov av speciella insatser
 • Att medarbetaren kan återgå i ordinarie arbete, utan arbetsanpassning 

Dokumentera som anteckning i rehabiliteringsakten – hälsoSAM. Avsluta därefter rehabiliteringsärendet. 

Till sidans topp

Rehabiliteringsbehov finns  

Du som Chef ska:

 • Upprätta en rehabiliteringsutredning/-plan om det vid första samtalet framkommer att ett rehabiliteringsbehov föreligger
 • Upprätta denna tillsammans med medarbetaren i rehabiliteringsakten - hälsoSAM. Målsättningen är att medarbetaren ska kunna återgå i arbete så snart som möjligt
 • Kontakta ditt HR-stöd vid behov
 • Dokumentera i hälsoSAM - omtankesamtal vid korttidssjukfrånvaro 4 gånger senaste året. Syftet är att förebygga en längre sjukskrivning 

Du som Medarbetare ska: 

 • Aktivt medverka i din egen rehabilitering genom att till exempel delta i möten och lämna de upplysningar som behövs för din rehabilitering 
 • Vid byte mellan förvaltningar/bolag, under pågående rehabilitering, samtycka till att dokumentation i hälsoSAM går över till nästa förvaltning/bolag och chef  

Försäkringskassan kan begära in arbetsgivarens rehabiliteringsutredning/- plan för medarbetare som varit frånvarande i 30 dagar och antas vara frånvarande i 60 dagar eller mer. Den rehabiliteringsutredning/-plan som finns i hälsoSAM uppfyller kraven från Försäkringskassan. 

Om Försäkringskassan bedömer att medarbetaren, trots sjukdom, kan utföra annat arbete och som är normalt förekommande på arbetsmarknaden och drar in sjukpenningen, kan medarbetaren själv ansöka om ersättning hos afa-försäkring.  

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

Till sidans topp

 Vid uppföljning på de fortsatta rehabiliteringsmötena ska:

 • Resultatet av åtgärderna gås igenom
 • Fortsatta åtgärder för arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning vid återgång i arbete, fastställas

Dokumentera resultatet av uppföljningen i hälsoSAM.

Vid uppföljningen kan förutom chef och medarbetare, även andra aktörer medverka som till exempel sjukskrivande läkare, Hälsan och Arbetslivet eller facklig representant/skyddsombud. 

Återgång i ordinarie arbete 

Avsluta rehabiliteringsarbetet när medarbetaren återgår till sina ordinarie arbetsuppgifter, eventuellt med viss arbetsanpassning.

Avsluta rehabiliteringsärendet i hälsoSAM.

Återgång i ordinarie arbete är inte möjlig 

Om en bedömning av arbetsförmåga visar att en återgång till ordinarie arbete inte är möjlig, har arbetsgivaren en skyldighet att undersöka alternativ till det ordinarie arbetet inom VGR som arbetsgivare. Detta görs med stöd av HR.

Arbetsförmågebedömningar görs via Hälsan och Arbetslivet.

Dokumentera resultatet i hälsoSAM.

Se "Checklistor och mallar" nedan

Om det inte finns någon möjlighet för medarbetaren att återgå i arbete hos arbetsgivaren och ytterligare rehabiliteringsinsatser inte är möjliga, avslutas rehabiliteringen med berörda parter vid ett gemensamt möte.

Rehabiliteringsärendet avslutas i hälsoSAM. När det konstaterats att en återgång i det ordinarie arbetet inte är möjlig ska en omplaceringsutredning genomföras. Denna görs med stöd av HR. 

Se "Fördjupande länkar och dokument" nedan

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

PDF-dokument

Titel

Anpassningsbara dokument

Ansvar och roller

Chefens ansvar innebär att: 

 • Följa givna rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning vid återgång i arbete  
 • Ta initiativ till att utreda rehabiliteringsbehov, planera och vidta åtgärder för en effektiv rehabilitering samt   möjliggöra återgång i arbete med stöd av ev arbetsanpassning   
 • Ta kontakt med Hälsan och Arbetslivet för en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas 
 • Ha kontinuerlig kontakt med medarbetaren  
 • Informera medarbetaren om "Processen för Rehabilitering och Arbetsanpassning vid återgång i arbete" samt att medarbetaren har rätt till stöd från facklig organisation eller någon annan person som medarbetaren har förtroende för 
 • Tillse att rehabilitering och arbetsanpassning utgår från medarbetarens enskilda förutsättningar för arbetsuppgifterna
 •  Initiera möte hos Hälsan och Arbetslivet kring behov av eventuellt förstadagsintyg för medarbetare 
 • Lämna de uppgifter som Försäkringskassan begär  
 • Dokumentera alla kontakter, åtgärder och överenskommelser i hälsoSAM och belägg dem med sekretess  
 • Kontakta HR vid behov av rehabiliterande åtgärder utanför arbetsplatsen eller arbetsrättsliga åtgärder

 Medarbetarens roll innebär att: 

 • Signalera till sin chef när hälsan kan påverka arbetssituationen eller om arbetssituationen påverkar hälsan  
 • Aktivt medverka i sin rehabilitering och arbetsanpassning vid återgång i arbete  
 • Delta i möten och lämna de uppgifter som krävs för att chefen ska kunna fullgöra sitt ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning vid återgång i arbete 
 • Följa överenskommelser 
 • Vid behov ha kontakt med facklig organisation/skyddsombud 

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att:

 • Följa "Process för Rehabilitering och Arbetsanpassning vid återgång i arbete" 
 • Stötta medarbetare vid samtal, rehabiliteringsmöten och avstämningsmöten om medarbetaren så önskar

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2022-06-15 07:57