Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Metod för arbete med Medarbetarundersökningen

Förgrunden består av olika grafiska symboler, staplar, cirklar och streck. I bakgrunden sitter en grupp människor och arbetar tillsammans med datorer och surfplatta.

Inledning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om  Organisatorisk och social arbetsmiljö förtydligar och kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet inom området.

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som till exempel:
 • Ledning och styrning.
 • Kommunikation och delaktighet. 
 • Krav, resurser och ansvar.


Den sociala arbetsmiljön handlar om:

 • Socialt samspel.
 • Samarbete.
 • Socialt stöd från chefer och kollegor.

Medarbetarundersökningen mäter hur vi som medarbetare uppfattar vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Resultatet skapar ett underlag för att utveckla denna arbetsmiljö.

För vårdverksamheter hänger arbetsmiljö och patientsäkerhet nära samman.

Från och med 2022 kommer frågorna om patientsäkerhet utgöras av 11 HSE-frågor (Hållbart SäkerhetsEngagemang) och är en integrerad del av medarbetarundersökningen. I kombination med HME-frågor (Hållbart Medarbetarengagemang) fångar dessa 11 frågeställningar centrala delar för arbete med en säker vård utifrån ett patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.

Syftet med denna guide är att få stöd i hur vi kan utveckla vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Detta gör vi genom att:

 • Värna om styrkor (friskfaktorer)
 • Arbeta med förbättringsområden (riskfaktorer)

Från och med 2022 års mätning genomförs medarbetarundersökningen i verktyget MAPS (Mätning av arbetsmiljö och patientsäkerhet).

Resultatet planeras att presenteras i chefernas portal i MAPS den 30 nov.

MAPS är ett verktyg som både kommer kunna användas till medarbetarundersökningen, men i framtiden även lokalt anpassade mätningar. 

Med MAPS blir det enkelt att mäta hur den egna arbetsplatsen mår, från enhetsnivå till förvaltningsnivå. Snabba och enkla, digitala enkäter med snabb och lokal återkoppling för det systematiska arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet. Resultatet av mätningarna ska sedan användas i arbetet för att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten. Insatser/åtgärder tas fram utifrån respektive enhets/verksamhets unika situation och förutsättningar.

Samlad information om MAPS

Steg för steg

Som chef kommunicerar du syftet till medarbetarna med att genomföra en medarbetarundersökning vart annat år:

 • Gå igenom bildspelet "Var med och påverka - Medarbetarundersökning 2022" på APT. Observera att det finns ett bildspel för hälso- och sjukvård och ett för övriga förvaltningar/bolag. Se "Checklistor och mallar" nedan.
 • Det ger underlag för att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
 • Du betonar även vikten av att delta i undersökningen och bidra i den fortsatta utvecklingen av arbetsmiljön d.v.s. ett aktivt medarbetarskap.
 • För er som arbetar inom vården är det viktigt att delta i undersökningen för att utveckla en god patientsäkerhet.
 • Det är lämpligt att gå igenom frågorna innan så man har samma tolkning.

Se frågor under "Checklistor och mallar" nedan.

Som chef

 • Skapar du förutsättningar för att medarbetaren ska kunna svara på undersökningen under arbetstid.
 • Finns du tillgänglig för eventuella frågor som har med undersökningens utformning att göra.

Som chef analyserar du resultatet tillsammans med exempelvis skyddsombud och/eller HR-samordnare. Jämför med resultatet från förra medarbetarundersökningen. Vid behov kan även Hälsan och Arbetslivet kopplas in.

När det gäller HSE-frågorna kan chefläkare vara behjälplig. Vid behov kan även enhet patientsäkerhet, Koncernkontoret kontaktas.

Analysera resultatet så snart det är möjligt. Fokusera på:
 • Styrkor (friskfaktorer) dvs det som fungerar bra och behöver stärkas.
 • Förbättringsområden (riskfaktorer) d.v.s. det som behöver förbättras. 

Antal svarande som krävs för att få resultat på frågorna rörande kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering och sexuella trakasserier är 50 istället för 10 som på övriga frågor.

Frågorna 4, 9 och 10 kommer att redovisas separat för att lättare kunna tolka dem.  

Se "Checklistor och mallar" nedan.

Presentera och arbeta med resultatet

Nedan förljer tre förslag på arbetssätt hur man kan jobba med resultatet utifrån aktuella förutsättningar på enheten:

A - Hur ni kan arbeta med undersökningsresultatetet  med koppling till tidigare handlingsplan

Förberedelser

 • Dela in medarbetarna i grupper på 4-6 personer/grupp så alla blir delaktiga.
 • Ta fram handlingsplanen från den tidigare medarbetarundersökningen. 
 • Tydliggör de frågor som prioriterades från föregående undersökning.
 • Ta vid behov fram stödmaterial för gruppernas arbete exempelvis postitlappar.

Följ upp steg för steg den tidigare handlingsplanen med tillhörande aktiviteter, Processkarta A 

 

B - Arbeta med den aktuella medarbetarundersökningen

Ta fram tre prioriterade frågor utifrån nedanstående förutsättningar:

 • Prioritera frågor som ni själva kan påverka.
 • Har ni kvar frågor från den senaste handlingsplanen som ni ska fortsätta att arbeta med räknas de in i de prioriterade frågorna.
 • Minst en av de tre prioriterade frågorna bör vara från den aktuella undersökningen.
 • Arbeta inte med för många frågor samtidigt
 • Övningen nedan  görs med grupper på 4-6 personer/grupp liksom övningen ovan så alla blir delaktiga med summering i storgrupp.

Arbeta steg för steg med den aktuella medarbetarundersökningen, Processkarta B1

Om det är svårt att samla alla medarbetare finns här ett förslag på ett alternativt arbetssätt, Processkarta B2

ovanstående två beskrivna arbetssätt går att kombinera d.v.s att de som kan för en dialog gemensamt, men för de som inte kan medverka finns möjlighet att göra sin prioritering genom att lägga "lappar i en låda".

C - Hur ni kan arbeta om ni inte har något undersökningsresultat som ni kan utgå ifrån

Till exempel på grund av: 

 • För få svar
 • För liten arbetsgrupp
 • Förändrad arbetsgrupp
 • Resultatet speglar inte den nuvarande arbetsgruppen
 • Det har gått lång tid efter att ni fick resultatet och det känns inaktuellt

Bortse från resultatet och utgå vid dialogen/prioriteringarna direkt från frågorna i den aktuella undersökningen. Se arbetssätt "steg för steg" under B ovan.  

Se frågor för hälso- och sjukvårdsförvaltningar alternativt för övriga förvaltningar/bolag under "Checklistor och mallar" nedan.

Arbeta med era prioriterade frågor regelbundet på
APT/motsvarande och följ upp hur det går.

 • Hur har arbetet med insatserna/åtgärderna gått? 
 • Vad har fungerat bra? 
 • Vilka utmaningar har vi stött på?
 • Behöver vi justera ”vår väg”?

Vad innebär olika begrepp?

Ni kan tillsammans definiera vad ni menar med olika begrepp som t.ex.
”meningsfullt” kopplat till frågan - ”Mitt arbete känns meningsfullt” …..
eller vad ni menar med ”förutsättningar” i frågan -
”Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete?”

Använd värderingsövningar

Använd era prioriterade frågor från undersökningen i  värderingsövningar
som t. ex. "Stå på linjen".  Linjen är en värderingsmetod som kan användas
som en snabb temperaturmätare.
 • Ledaren markerar en linje i rummet och lägger ut lappar med nummer 1-6 på golvet. Nr 1 står för "stämmer mycket dåligt - håller inte med" och nr 6 står för "stämmer mycket bra - håller med".  
 • Deltagarna måste då ta ställning, eftersom det inte finns någon mittensiffra och sedan placera sig på linjen.
 • När alla tagit plats får man prata ihop sig med de som står närmast.
 • Därefter låter du några motivera sig.
Diskussionerna brukar bli väldigt givande och är ett bra sätt att arbeta med era prioriterade frågor.

När ni ska genomföra olika insatser eller åtgärder:

Tala varje gång om varför ni gör det och vilken fråga de hör till.
Till exempel idag pratar vi om vad vi menar med ”feedback” och det gör vi för att vi prioriterade frågan - ”Min närmaste chef visar uppskattning för mina insatser”.
eller:
Idag arbetar vi med att tydliggöra våra rutiner för att vi prioriterade frågan – ”Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete”

Gör era prioriterade frågor visuella och synliga på t.ex.

 • Anslagstavla
 • Intranätet
 • Varje APT och
 • Utvecklingssamtal

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

Anpassningsbara dokument

Titel

Ansvar och roller

Chefens ansvar innebär att:

 • Kommunicera syftet med medarbetarundersökningen och vikten av att som medarbetare svara på undersökningen och bidra till utvecklingsarbetet med stöd av bildspelet "Var med och påverka".
 • Finnas tillgänglig i samband med ifyllandet av undersökningen för eventuella frågor som har med undersökningens utformning att göra.
 • Involvera medarbetarna i analysen av resultatet där chefen tillsammans med medarbetare prioriterar styrkor att värna om (friskfaktorer), förbättringsområden (riskfaktorer) samt det fortsatta utvecklingsarbetet.
 • Lägga in styrkor och förbättringsområden i aktivitetsplan/handlingsplan med kontinuerliga uppföljningar kring det löpande utvecklingsarbetet.
 • Arbeta aktivt för att den utveckling man kommer fram till blir en naturlig del i det fortsatta arbetet.

Medarbetarens roll innebär att aktivt:

 • Delta i medarbetarundersökningen.
 • Medverka i arbetet med analys av resultatet.
 • Medverka i det fortsatta utvecklingsarbetet utifrån handlingsplanen genom de kontinuerliga uppföljningarna.

Skyddsombudet ska samverka med chefen när det gäller att:

 • Kommunicera syfte med medarbetarundersökningen och vikten av att som medarbetare svara på undersökningen och bidra till utvecklingsarbetet med stöd av bildspelet "Var med och påverka".
 • Finnas tillgänglig i samband med ifyllandet av undersökningen för eventuella frågor som har med undersökningens utformning att göra.
 • Involvera medarbetarna i analysen av resultatet där ni tillsammans prioriterar styrkor att värna om (friskfaktorer), förbättringsområden (riskfaktorer) samt det fortsatta utvecklingsarbetet.
 • Lägga in styrkor och förbättringsområden i aktivitetsplan/handlingsplan med kontinuerliga uppföljningar kring det löpande utvecklingsarbetet.
 • Arbeta aktivt för att den utveckling man kommer fram till blir en naturlig del i det fortsatta arbetet.

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 

Patientsäkerhetsfunktionen är verksamhetens strategiska stöd i patientsäkerhetsfrågor och stöd i frågor som rör patientsäkerhetskulturen. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från patientsäkerhetsfunktionen i din förvaltning för att omhänderta HSE-frågorna.

Hälsan och Arbetslivet erbjuder stöd med resultatåterkoppling på förvaltnings- och bolagsnivå.

 • Steg 1: Leda dialog samt kunna göra jämförelser med föregående undersökningsresultat och göra enklare analys. Hälsan och Arbetslivet behöver tillgång till föregående resultat.
 • Steg 2: Leda fördjupad analys utifrån samlad resultatbild.

Utöver det erbjuder Hälsan och Arbetslivet stöd i arbetet med medarbetarundersökningen anpassat efter förvaltningens, bolagets, verksamhetsområdets eller enhetens behov inom ramen för det ordinarie samarbetet.

Företagshälsovården i VGR

Beställning av företagshälsovårdstjänster (Barium)


Senast uppdaterad: 2022-09-29 08:24