Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Hållbart Medarbetarengagemang - HME

Utsträckta händer på varandra

Inledning

En viktig grund för en god arbetsmiljö och en del av Västra Götalandsregionens, VGR:s värderingar är att ge medarbetare goda förutsättningar för att engagera sig i arbetet. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har för att mäta detta tagit fram nio frågeställningar som rör motivation, ledarskap samt styrning. Det sammantagna resultatet av dessa frågeställningar utgör Hållbart medarbetarengagemang, HME

Det primära syftet med HME-enkäten är därför att utvärdera VGR och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla detta engagemang. Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Det är speciellt viktigt i personalintensiva verksamheter som VGR.

Begreppet medarbetarengagemang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Ibland används även ord som ”viljan att göra det lilla extra”, för att ringa in begreppet. Engagemanget innebär också att medarbetarna i någon mån förverkligar sig själva och upplever personlig utveckling i arbetet, vilket är bra för såväl medarbetaren som VGR.

Likt begreppet medarbetarskap uttrycker medarbetarengagemang också att medarbetarna förstår sin organisations uppdrag väl och hur det egna bidraget passar in i detta uppdrag.

Syftet med denna Guide är att skapa förståelse för begreppet "hållbart medarbetarengagemang" men också hur du som chef kan stärka medarbetarnas engagemang i arbetet. 

Med enkäten "Hållbart Medarbetarengagemang", HME skapar ni förståelse för medarbetarnas engagemang och kopplar det till att nå mål/resultat.

Att uppmuntra, bekräfta och ge feedback till sina medarbetare är några sätt att öka engagemanget på arbetsplatsen. Enkätens nio frågor hjälper dig att se hur engagemanget ser ut idag.

Respektive enhet kan därför via MAPS-verktyget (Mätning arbetsmiljö, patientsäkerhet) genomföra regelbundna mätningar av "Hållbart medarbetarengagemang, HME".

Se information om MAPS-verktyget inklusive informationsbildspel om mätningen: 
MAPS - mätning av arbetsmiljö och patientsäkerhet (vgregion.se)

När du analyserar, bedömer och tar fram insatser/åtgärder utifrån enkätresultatet följer du: 
"Guiden Metod för arbete med Medarbetarundersökningen"

OBS att insatser/åtgärder måste tas fram utifrån respektive enhets/verksamhets unika situation och förutsättningar. Dock ges exempel på några generella insatser/åtgärder inom respektive område nedan.

Skapa engagemang hos medarbetarna genom:

Motivation mäter medarbetarens engagemang och förutsättningar för att utföra ett bra arbete inom sin enhet/verksamhet och har störst betydelse för medarbetarengagemangets nivå.

Tanken är att en motiverad medarbetare har goda förutsättningar att engagera sig både i sitt eget arbete och i sin enhet/verksamhet som helhet. En hög motivation och en positiv känsla när man går till arbetet ger goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, utvecklas och bidra till utveckling av enheten/verksamheten, delvis att arbetet känns meningsfullt.

Motivation, frågor i HME-enkäten:

 • Mitt arbete känns meningsfullt
 • Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
 • Jag ser fram emot att gå till arbetet

Motivationen bland dina medarbetare kan alltid förbättras.

Visa på en "vision" för enhetens/verksamhetens uppdrag i syfte att göra varje medarbetares arbete mer meningsfullt. Med verksamhetsmål och värdeord kan förutsättningar skapas för en trivsam arbetsplats där medarbetarna är motiverade att göra sitt bästa. Dessa behöver regelbundet följas upp på exempelvis APT och utvecklingssamtal.

Genom att sätta upp karriärvägar och kompetensprofiler för dina medarbetare kommer de kunna se vilka områden de personligen behöver utvecklas inom, vilket oftast ökar motivationen och strävan efter personlig utveckling.

Ledarskap utvärderar de närmaste chefernas förmåga att öka medarbetarengagemanget med rätt förutsättningar samt ta vara på det engagemang som finns i verksamheten. Cheferna är enligt flertalet studier avgörande för  medarbetarnas engagemang.

Ledarskap, frågor i HME-enkäten:

 • Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser
 • Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare
 • Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Relationen mellan dig som chef och dina medarbetare kan alltid förbättras. Se till att det finns tydliga, gärna mätbara mål för enheten/verksamheten med tillhörande aktiviteter för att nå målen.

Det är viktigt att även sätta upp tydliga individuella mål som både du som chef och medarbetaren förstår och kan arbeta mot. Håll regelbundna utvecklingssamtal för att följa upp dessa mål.

Uppmuntra dina medarbetare att även ge dig som chef feedback på ditt ledarskap.

Ge gärna egen feedback till medarbetarna. Såväl positiv som negativ feedback är viktig för att ni ska förstå varandra och etablera en bättre arbetsrelation i syfte att bidra till målen.

Det är viktigt att det är balans mellan krav och resurser för att arbetssituationen ska kännas hanterbar för medarbetaren.

VÅGEN-OSA

Styrning mäter hur väl organisationen kan ge förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang, samt om styrningen tar tillvara på det engagemang som finns hos medarbetarna.

Centralt i ett medarbetarengagemang är att medarbetarna förstår verksamheten och var man passar in i sammanhanget, delvis att arbetssituationen känns begriplig.

Styrning, frågor:

 • Jag är insatt i min arbetsplats mål
 • Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
 • Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

Styrningen kan alltid förbättras. Det går att styra med t.ex. mål- och kompetensstyrning.

Detta kan exempelvis göras genom att sätta upp tydliga mål för enheten/verksamheten som medarbetarna känner sig insatta i och kan sträva efter att uppfylla.

Det är även viktigt att sätta upp tydliga individuella mål med aktiviteter för dina medarbetare som kan kopplas till målen för enheten/verksamheten. Med aktiviteterna får medarbetarna en individuell utvecklingsplan.

Ge feedback och följ upp målen och aktiviteterna.

Karriärvägar och roller med kompetenskrav tydliggör för medarbetarna vad som förväntas och engagerar dem för personlig utveckling.

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

Titel
MAPS - Mätning av arbetsmiljö och patientsäkerhet - Insidan (vgregion.se)
Utvecklingssamtal - Insidan (vgregion.se)
 

Anpassningsbara dokument

Titel

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Roller och ansvar

Chefens ansvar innebär att:

 • Informera medarbetarna på ett APT om tidpunkt för och syfte med att genomföra HME-enkäten

 • Genomföra en HME-enkät med hjälp av MAPS-verktyget

 • Analysera och bedöma resultatet från HME-enkäten tillsammans med medarbetarna

 • Arbeta tillsammans med medarbetarna för att ta fram prioriterade insatser/åtgärder som stärker motivation, ledarskap och/eller  styrning

 • Dokumentera insatser/åtgärder i handlingsplanen

 • Följa upp insatser/åtgärder 

 • Genomför ny uppföljande HME-enkät för att se effekten av genomförda insatser/åtgärder

 • Sätt upp tydliga individuella mål för dina medarbetare som kan kopplas till målen för enheten/verksamheten

 • Formulera aktiviteter i en individuell utvecklingsplan tillsammans med medarbetaren

Medarbetarens roll innebär att:

 • Delta i HME-enkäten
 • Medverka vid analys och bedömning av enkätresultat
 • Medverka vid framtagning av prioriterade insatser/åtgärder i syfte att stärka motivation, ledarskap och/eller styrning
 • Medverka vid löpande uppföljningar av handlingsplanen
 • Medverka vid upprättande och uppföljning av den individuella utvecklingsplanen

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att:

 • Informera medarbetarna på ett APT om tidpunkt för och syfte med att genomföra HME-enkäten
 • Genomföra en HME-enkät med hjälp av MAPS-verktyg
 • Analysera och bedöma resultatet från HME-enkäten tillsammans med medarbetarna
 • Arbeta tillsammans med medarbetarna för att ta fram prioriterade insatser/åtgärder som stärker motivation, ledarskap och/eller styrning
 • Dokumentera insatser/åtgärder i handlingsplanen
 • Följa upp insatser/åtgärder 
 • Genomför ny uppföljande HME-enkät för att se effekten av genomförda insatser/åtgärder

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2022-05-18 13:45