Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Buller

Närbild på en person som håller för sitt öra. Runt örat visas en röd symbol som indikerar oljud.

Inledning

Buller kan påverka dig tillfälligt eller ge bestående skador på hörseln. Buller kan också göra dig tröttare och mer stressad samt göra så att du arbetar sämre. Det kan göra så att du får svårare att samtala eller att tala i telefon och ökar risken för olyckor för att du inte hör viktiga ljud. Om du ofta behöver höja rösten kan du också få problem med rösten.

Syftet med guiden är att förebygga hörselskador och andra besvär vid arbete i bullriga miljöer.

Steg för steg

 • Undersök och bedöm riskerna till följd av arbete i bullriga miljöer. 
 • Genomför bullermätningar i den utsträckning som det behövs. Mätningar ska göras så att bullernivåerna kan bedömas i förhållande till de hygieniska gränsvärdena samt undre och övre insatsvärden för krav på bullerreducerande åtgärder. Dessa finns angivna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller.

Bullernivåer över de hygieniska gränsvärdena innebär risk för permanenta hörselskador. Dessa nivåer får inte överskridas. De hygieniska gränsvärdena är de samma som de övre insatsvärdena.

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan

 • Ge medarbetarna tillgång till hörselskydd.  
 • Ge medarbetarna information om de risker som finns i bullriga miljöer. Faktorer som ska tas upp finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller.  
 • Erbjud medarbetarna en hörselundersökning, om det vid riskbedömningen framkommer att det även finns risk för hörselskada i arbetsmiljöer med bullernivåer som är lika med eller överstiger de undre insatsvärdena.

Se "Fördjupande länkar och dokument" nedan

 • Åtgärder måste genomföras för att minska bullernivåerna. 
 • Medarbetarna måste använda hörselskydd. 
 • Medarbetarna måste bjudas en hörselundersökning.
 • Utred orsaker till de höga bullernivåerna och genomför åtgärder.

Exempel på åtgärder för att minska bullernivån: 

  • Annan arbetsmetod eller arbetsutrustning. 
  • Åtgärder på berörd maskin eller utrustning.
  • Åtgärder som minskar bullrets spridning, till exempel skärmar, inbyggnader och ljudabsorbenter i tak och på väggar.
  • Organisatoriska åtgärder, till exempel begränsning av bullrets varaktighet och anpassning av arbetstider så att viloperioderna från buller blir tillräckliga för medarbetarna. 
  • För in åtgärder som inte genomförs omedelbart i en handlingsplan.

Se "Checklistor och mallar" nedan

Till sidans topp

 • Syftet med hörselundersökningar är att tidigt upptäcka hörselnedsättningar på grund av buller. För att få ett ”utgångsläge” görs lämpligen första undersökningen vid nyanställning.
 • I samband med hörselundersökningen ges information om lämpliga hörselskydd och hur de ska användas.  

Genomför därefter hörselundersökningar med 1 - 3 års mellanrum. Undersökningar vart tredje år räcker om bullernivåerna är lägre än de övre insatsvärdena. Vid högre nivåer behöver undersökningar göras oftare.

Se "Checklistor och mallar" nedan 

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

Anpassningsbara dokument

Titel

Prevent

Ansvar och roller

Chefen ansvar innebär att:

 • Genomföra mätningar vid behov av bullernivåer samt bedöma risken för hörselskada.  
 • Genomföra åtgärder vid behov.
 • Ta fram lämpliga hörselskydd vid behov.
 • Skapa rutiner för erbjudande om regelbundna hörselundersökningar. 
 • Dokumentera på respektive medarbetare i hälsoSAM att hen har erbjudits hörselundersökning och om undersökningen har genomförts.

Vid mätvärden lika med eller över de undre insatsvärdena:

 • Ge medarbetarna tillgång till hörselskydd.  
 • Ge medarbetarna information om de risker som finns i bullriga miljöer. Faktorer som ska tas upp finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller. 
 • Erbjuda medarbetarna regelbundna hörselundersökningar, om det vid riskbedömningen framkommer att det även finns risk för hörselskada vid bullernivåer som är lika med eller överstiger de undre insatsvärdena.  

Vid mätvärden lika med eller över de övre insatsvärdena det vill säga de hygieniska gränsvärdena:

 • Genomföra åtgärder för att minska bullernivåerna.  
 • Följa upp så att medarbetarna använder hörselskydd. 
 • Erbjuda medarbetarna regelbundna hörselundersökningar. 

 

Medarbetarens roll innebär att: 

 • Ha möjlighet att tacka ja eller nej till att genomföra hörselundersökningar. 
 • Använda hörselskydd i de arbeten där dessa ska användas. 
 • Underhålla hörselskydden väl.
 • Informera chefen om brister som påverkar bullermiljön negativt. 

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att: 

 • Genomföra mätningar vid behov av bullernivåer samt bedöma risken för hörselskada. 
 • Genomföra åtgärder vid behov.
 • Ta fram lämpliga hörselskydd vid behov.
 • Skapa rutiner för erbjudande om regelbundna hörselundersökningar. 

Vid mätvärden lika med eller över de undre insatsvärdena:

 • Ge medarbetarna tillgång till hörselskydd.  
 • Ge medarbetarna information om de risker som finns i bullriga miljöer. Faktorer som ska tas upp finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller. 
 • Erbjuda medarbetarna regelbundna hörselundersökningar, om det vid riskbedömningen framkommer att det även finns risk för hörselskada vid bullernivåer som är lika med eller överstiger de undre insatsvärdena.  

Vid mätvärden lika med eller över de övre insatsvärdena det vill säga de hygieniska gränsvärdena: 

 • Genomföra åtgärder för att minska bullernivåerna.  
 • Följa upp så att medarbetarna använder hörselskydd. 
 • Erbjuda medarbetarna regelbundna hörselundersökningar. 

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2022-06-08 10:43