Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Fibrosframkallande damm: Asbest, kvarts och vissa syntetiska oorg. fibrer/ Medicinska kontroller

Halvbild som visar fyra personer i heltäckande skyddskläder, munskydd och skyddsglasögon. De håller en skiva med asbest som de lägger i en saneringspåse. Personerna står bakom en avspärrning.

Inledning

Damm innehållande asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer kan ge skador i lungorna. 

Asbest: 

 • Är förbjudet i arbetslivet vad gäller all nyanvändning. All hantering omges av mycket strikta regler för hur arbetet ska gå till och oftast krävs tillstånd av Arbetsmiljöverket för att arbetet ska få utföras.  
 • Kan orsaka lungcancer, speciellt hos rökare samt cancer i lungsäcken. Vid hög exponering kan också bindväv bildas i lungan - asbestos. En annan följd av exponering är förtjockning av lungsäcken - pleuraplack.   

Kvarts:

 • Är ett av de i naturen vanligast förekommande mineralerna och ingår i våra vanligaste bergarter - granit och gnejs.  
 • Kan orsaka stendammslunga, så kallad silikos samt öka risken för lungcancer.  

Vissa syntetiska oorganiska fibrer: 

 • Eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer och kristallina fibrer omfattas av kraven nedan.
 • Dessa misstänks kunna orsaka bildning av bindväv i lungan, lungcancer samt även så kallad mesoteliom. Misstankarna grundar sig på studier av djur och ännu finns inte säkra bevis för att människan drabbas.  

Syftet med guiden är att förebygga ohälsa p.g.a. långvarigt arbete med damm innehållande asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer. 

Enligt föreskrifterna om medicinska kontroller krävs att chefen dokumenterar genomförandet av dessa. Det krävs också att chefen har ett register över medarbetare som berörs. För att uppfylla lagens krav finns ett formulär under "tidiga signaler" i HälsoSAM där denna dokumentation ska ske. För att detta också ska bli ett register krävs dokumentation om när chefen har anordnat medicinska kontroller samt resultatetet av eventuella tjänstbarhetsbedömningar.

HälsoSAM

Steg för steg

 • Identifiera de produkter som kan innehålla asbest, kvarts eller syntetiska oorganiska fibrer – innan ett arbete påbörjas. 

 • Bedöm risken för ohälsa vid exponering för damm innehållande dessa komponenter.

 • Genomför åtgärder för att minska exponeringen för damm om bedömningen visar att arbetet kan medföra ohälsa hos medarbetarna.

Se "Checklistor och mallar" nedan.

 

 • Följ upp genomförda åtgärder, löpande tex. på en arbetsplatsträff.

 • Dokumentera resultatet av uppföljningen. 

Se "Checklistor och mallar" nedan  

 

Asbest

Medarbetare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i:

 • Arbete enligt 10 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, när det anges i tillståndet.
 • Arbete enligt 11 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, när det anges i tillståndet, eller om arbetet kan medföra att medarbetaren exponeras för asbesthaltigt damm mer än 50 timmar per kalenderår.
 • Arbete enligt 12 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest.
 • Annat arbete än det som avses i 10  - 12 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och som medför att medarbetaren exponeras för asbesthaltigt damm mer än 50 timmar per kalenderår.

Kvarts

Medarbetare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i:

 • Arbete där halten respirabelt damm av kvarts eller kristobalit i luften uppgår till minst halva hygieniska gränsvärdet.
 • Arbete som pågår under mer än 20 timmar per vecka under sammanlagt minst 3 månader per år.

Syntetiska oorganiska fibrer

Medarbetare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i:

 • Arbete som medför exponering i mer än 50 timmar per kalenderår för:
   • Eldfasta keramiska fibrer.
   • Specialfibrer.
   • Kristallina fibrer som omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om syntetiska oorganiska fibrer.

Detta gäller dock inte i verksamheter där material som innehåller mindre än 5 viktprocent syntetiska oorganiska fibrer hanteras.

Se "Fördjupande länkar och dokument" nedan

 • Medarbetare måste genomgå en läkarundersökning innan påbörjat arbete med asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer.  
 • Läkarundersökningen ska utmynna i en tjänstbarhetsbedömning/-intyg. 

Läkarundersökning behöver inte genomföras då sten-, mineral- eller glasull används.

Se "Fördjupande länkar och dokument" nedan 

 • Upprepa läkarundersökningen vart 3:e år från den dag som arbetet med asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer påbörjades.  
 • Läkarundersökningen ska utmynna i en tjänstbarhetsbedömning/-intyg. 

Se "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

Anpassningsbara dokument

Titel
 • Blankett för beställning av medicinsk kontroll hos Hälsan och Arbetslivet ligger som en länk i Barium och fylls i där.

Ansvar och roller

Chefens ansvar innebär att: 

 • Identifiera de produkter som kan innehålla asbest, kvarts eller vissa syntetiska oorganiska fibrer - innan ett arbete påbörjas. 
 • Bedöma risken för ohälsa vid exponering för damm innehållande asbest, kvarts eller vissa syntetiska oorganiska fibrer. 
 • Genomföra åtgärder vid behov.   
 • Genomföra läkarundersökningar för medarbetare, före påbörjat arbete som uppfyller kraven i punkt 4 - ovan - samt återkommande läkarundersökningar med högst 3 års mellanrum. 
 • Inte sysselsätta medarbetare som saknar aktuell tjänstbarhetsbedömning/-intyg. 
 • Dokumentera på respektive medarbetare i hälsoSAM att hen har genomgått medicinsk kontroll och med koppling till aktuell tjänstbarhetsbedömning/-intyg.

Medarbetarens roll innebär att:

 • Genomgå läkarundersökningar till följd av arbete med asbest, kvarts eller vissa syntetiska oorganiska fibrer som uppfyller kraven i punkt 4 – ovan - om medarbetaren ska ha eller behålla detta arbete.

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att:

 • Identifiera de produkter som kan innehålla asbest, kvarts eller vissa syntetiska oorganiska fibrer - innan ett arbete påbörjas. 
 • Bedöma risken för ohälsa vid exponering för damm innehållande asbest, kvarts eller vissa syntetiska oorganiska fibrer. 
 • Genomföra åtgärder vid behov.   
 • Genomföra läkarundersökningar för medarbetare, före påbörjat arbete som uppfyller kraven i punkt 4 - ovan - samt återkommande läkarundersökningar med högst 3 års mellanrum. 
 • Inte sysselsätta medarbetare som saknar aktuell tjänstbarhetsbedömning/-intyg. 

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2022-04-07 15:00