Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Artificiell optisk strålning/Medicinska kontroller

Närbild på ett öga. Från pupillen sprider sig ett rött kryss som fortsätter ut över hela bilden.

Inledning

Ultraviolett strålning, synligt ljus samt infraröd strålning kallas med ett gemensamt namn för optisk strålning. Den lyder under vanliga optiska lagar, vilket innebär att strålningen bryts i linser och prismor samt reflekteras i speglar. 

Artificiell optisk strålning är all optisk strålning som inte avges från solen, till exempel från bakteriedödande lysrör och laserutrustning. 

Takmonterade lysrörsarmaturer, bildskärmar för datorer, fotokopiatorer och ”spotlights” omfattas inte av dessa föreskrifter. 

Laser är en teknisk anordning som kan producera optisk strålning. Klassindelningen av lasrar är ett led i att gruppera lasrar efter de hälsorisker som de kan medföra t.ex. vid felaktig användning. Klasserna numreras i ökande risk för ohälsa - 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B och 4. 

Hälsorisker: 

 • Intensiv exponering kan ge upphov till akuta skador på oskyddad hud och oskyddade ögon. 
 • Upprepad exponering kan orsaka kroniska skador på ögon och hud samt leda till hudcancer. Hur svår skadan blir, beror på stråldosen och strålningens våglängd.  
 • Strålning från laser medför en omedelbar risk för skador på ögon och hud. Det beror på hög intensitet i kombination med att människans naturliga skyddsmekanismer i t.ex. ett öga, inte längre räcker till.  

Syftet med guiden är att förebygga olycksfall eller ohälsa vid användning av utrustningar som avger artificiell optisk strålning och omfattas av föreskrifterna.

 

 

Steg för steg

 • Genomför en bedömning av den sammanlagda exponeringen för artificiell optisk strålning som en medarbetare utsätts för. 
 • Genomför en mätning eller beräkning av nivåerna, om det finns risk för att exponeringen överskrider de gränsvärden som finns i bilagan till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Artificiell optisk strålning. 

Beräkningen får baseras på de uppgifter som tillverkaren har lämnat för utrustningen. 

 • Bedöm riskerna för olycksfall eller ohälsa utifrån resultatet av mätningar eller beräkningar.   

Se "Checklistor och mallar" nedan

 • Genomför de åtgärder som är nödvändiga för att exponeringen inte ska överskrida gränsvärdena. 

Exempel på åtgärder: 

 • Val av annan utrustning.   
 • Tekniska åtgärder, till exempel spärranordningar eller avskärmningar.  
 • Begränsning av tid och nivå på exponeringen.  
 • Tillgång till rätt personlig skyddsutrustning t.ex. skyddskläder och skyddsglasögon. 
 • Rätt instruktioner från tillverkaren av utrustningen.  

Se "Checklistor och mallar" nedan

 • Följ upp genomförda åtgärder.
 • Dokumentera resultatet av uppföljningen. 

Se "Checklistor och mallar" nedan

 • Ge de medarbetare som utsätts för risker på grund av artificiell optisk strålning, information och utbildning. Denna ska omfatta de områden som anges i föreskrifterna om Artificiell optisk strålning. 

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan 

 • Erbjud medarbetare där exponeringen överskridit gällande gränsvärden i föreskrifterna om Artificiell optisk strålning - en läkarundersökning. 
 • Erbjud även medarbetare som drabbats av skada eller ohälsa på grund av exponering för artificiell optiskt strålning - en läkarundersökning. 

Om en medarbetare har utsatts för exponering över gränsvärdena eller om hen har visat tecken på skador eller ohälsa vid läkarundersökning på grund av artificiell optisk strålning ska:  

 • Genomförd bedömning av risker revideras. 
 • Åtgärder som genomförts för att minska riskerna - revideras.  
 • Läkarundersökningar erbjudas till övriga medarbetare som exponerats på liknande sätt.  

Se "Checklistor och mallar" nedan

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

Anpassningsbara dokument

Titel

Prevent

Ansvar och roller

Chefens ansvar innebär att: 

 • Genomföra en bedömning - mätning eller beräkning – av den sammanlagda exponeringen för artificiell optisk strålning som medarbetare exponeras för.
 • Bedöma riskerna för olycksfall och ohälsa utifrån resultatet av mätningar eller beräkningar.
 • Genomföra åtgärder vid behov, utifrån resultatet av genomförda riskbedömningar.
 • Genomföra läkarundersökningar så att medarbetare får erbjudande om att genomgå en läkarundersökning när gränsvärdena har överskridits eller när det visat sig att medarbetare drabbats av skada eller ohälsa på grund av exponeringen. 
 • Revidera bedömningen av risker och genomföra ytterligare åtgärder om det vid läkarundersökningar visar sig att medarbetare visar tecken på skada eller ohälsa. 
 • Dokumentera på respektive medarbetare i hälsoSAM att hen har erbjudits medicinsk kontroll och om kontrollen har genomförts.

Medarbetarens roll innebär att: 

 • Ha möjlighet att tacka ja eller nej till att delta i läkarundersökningar till följd av exponering för artificiell optisk strålning. 
 • Informera ansvarig chef när hen har drabbat av skada eller upplever ohälsa p.g.a. arbete med artificiell optisk strålning. 

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att: 

 • Genomföra en bedömning - mätning eller beräkning – av den sammanlagda exponeringen för artificiell optisk strålning som medarbetare exponeras för.
 • Bedöma riskerna för olycksfall och ohälsa utifrån resultatet av mätningar eller beräkningar.
 • Genomföra åtgärder vid behov, utifrån resultatet av genomförda riskbedömningar.
 • Genomföra läkarundersökningar så att medarbetare får erbjudande om att genomgå en läkarundersökning när gränsvärdena har överskridits eller när det visat sig att medarbetare drabbats av skada eller ohälsa på grund av exponeringen. 
 • Revidera bedömningen av risker och genomföra ytterligare åtgärder om det vid läkarundersökningar visar sig att medarbetare visar tecken på skada eller ohälsa. 

Medicinsk Teknik samverkar med vårdgivande verksamheter så att medicinteknisk utrustning ska vara säker för både patienter och personal. Man deltar därför t.ex. som medicinteknisk kompetens i upphandlingar och vid ny-, om- och tillbyggnad. Dessutom kontrollerar man nyanskaffad utrustning samt utför avhjälpande- och förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning.  

Vid frågor som rör medicinteknisk utrustning ska alltid kontakt tas med lokal verksamhet för Medicinsk Teknik.

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2022-04-26 08:17