Styrande dokument

De regionövergripande styrande dokumenten berör styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen. Det är dokument som är beslutade av regionfullmäktige eller regionstyrelsen.

Vision

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens och de  49 kommunernas gemensamma vision. Visionen uttrycker det önskade framtida tillståndet som vi vill nå – Det goda livet.

Vision

Titel

Måldokument

Västra Götalandsregionen har fyra måldokument som anger mål som ska bidra till att uppfylla visionen – Det goda livet. Flera av dokumenten har Västra Götalandsregionen tagit fram tillsammans med kommuner, kommunalförbund och andra berörda parter, som statliga verk, högskolor och universitet och den ideella sektorn.

Måldokument

Titel

Västra Götalandsregionens budget

Budgeten är vårt viktigaste styrande dokument där mål och fokusområden prioriteras på 1-3 års sikt och där ekonomiska förutsättningar ges för att bedriva vår verksamhet inom hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Policyer, planer och riktlinjer

Policyer, planer och riktlinjer riktar sig till våra egna verksamheter, nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. En policy är en avsiktsförklaring som anger grundläggande värderingar, principer och förhållningssätt som gäller för alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen.

En plan anger hur ett mål ska uppnås. Planen anger vad som ska göras och vem som har ansvaret.

Allmänna handlingar och arkiv

Titel

Ekonomi och inköp

Titel

E-post

Titel

Folkhälsa

Titel

Föreningar- bidrag och medlemskap

Titel

Hälso- och sjukvård

Titel

Intern kontroll

Titel

IT

Titel

Jämställdhet

Titel

Kollektivtrafik och infrastruktur

Titel

Kommunikation

Titel

Krisberedskap och säkerhet

Titel

Kultur

Titel

Miljö

Titel

Mänskliga rättigheter

Titel

Personal

Titel

Regional utveckling

Titel

Representation

Titel

Ärendehantering

Titel

Katrin Urbäck