Frågor och svar om folkhälsoenkäten

I vår får nästan 75 000 personer som bor i Västra Götaland enkäten ”Hälsa på lika villkor?” hem i brevlådan. Om du är utvald att besvara enkäten kan du göra en insats både för dig själv och andra.”Hälsa på lika villkor?” ger politikerna ett bra underlag kring hur vi som bor i Västra Götaland mår. Genom den kunskapen fattar de beslut som rör din och andras hälsa.”Hälsa på lika villkor?” skickas ut i mars 2018 och avslutas i juni. Har du fått den i brevlådan? Svara på enkäten, antingen på webben eller i pappersform.

Så besvarar du enkäten

Det är enklast att besvara enkäten på webben. Gå in på: www.insamling.scb.se

Du måste ha ditt användarnamn och lösenord tillhands. Du hittar det på framsidan av inbjudningsbrevet.

Om du fyller i pappersenkäten, postar du den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

Har du frågor eller funderingar? Se nedan ”Frågor och svar”. Är inte din fråga besvarad kan du mejla den till fhenkaten@vgregion.se eller ringa oss på telefonnumret 010 473 94 00, på vardagar kl. 8-18.

Frågor och svar om folkhälsoenkäten

Den här undersökningen gör vi för att ta reda på hur du och den övriga befolkningen mår och lever. Dina uppgifter är viktiga för utvecklingen av till exempel hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. För att det skall gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

Webenkäten finns tillgänglig på engelska. Tyvärr kan vi inte erbjuda enkäten i punktskrift eller på något annat språk. Har du någon vän som kan läsa upp eller översätta frågorna och hjälpa till att fylla i enkäten, så går det bra. Vi kan dock tyvärr inte betala ut någon ersättning för detta.

Ja. Alla svar är viktiga.

Deltagandet är frivilligt men ring gärna SCB 010-479 69 30 eller skicka ett meddelande till folkhalsa@scb.se och meddela att du inte vill delta, så slipper du framtida påminnelser. Du behöver bara ange löpnumret som börjar med SCB17088 och finns tryckt högst upp i brevet du fick och längst ner på enkätens baksida.

Har du inte löpnumret, går det bra med ditt personnummer eller namn och adress.

Vilka som får enkäten bestäms av att SCB gör ett slumpmässigt urval om cirka 280 000 personer i hela Sverige. Det betyder att det inte finns någon fysisk person som har bestämt vilka som ska besvara den eller inte. Det är med andra ord inte möjligt att få delta i undersökningen om man inte har fått hem en enkät. Om du är intresserad av att se hur enkätfrågorna ser ut kan du gå in på www.folkhalsomyndigheten.se

Det är enklast att besvara enkäten på webben. Gå in på adressen www.insamling.scb.se

Du måste ha ditt användarnamn och lösenord tillhands. Dessa finns på framsidan av inbjudningsbrevet.

Vanligaste orsaken till att man inte kommer in på sidan är att man inte har slagit in uppgifterna korrekt (felstavning, missat att särskilja på stora och små bokstäver). Försök igen! Skulle du fortfarande ha problem, kontakta SCB tel: 010-479 69 30.

Webbläsare som fungerar med webblanketten:

  • Internet Explorer (för PC)
  • Mozilla Firefox (för både PC och Mac) 
  • Google Chrome (för PC)
  • Safari 4 (Mac)

Nyare versioner av webbläsare fungerar oftast felfritt. Även äldre versioner kan fungera bra men webbsidorna kanske inte har ett helt korrekt utseende.

Om man vill svara på mobiltelefon eller läsplatta så är enkäten inte helt anpassad men det går ändå att svara på mobil och platta.

 

Om du fyller i pappersenkäten, postar du den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

  • Om jag slängt/tappat bort svarskuvertet och inte vill/kan använda webben

Du kan ta ett eget kuvert och posta enkäten till oss enligt adressen nedan.

Statistiska centralbyrån
Enkätenheten
Svarspost
20272644
708 01 Örebro

Du behöver inte frankera kuvertet. SCB betalar portot. Ifall du inte har ett eget kuvert kan du kontakta SCB,  010-479 69 30, eller skicka ett mejl till folkhalsa@scb.se med rubriken ”NYTT SVARSKUVERT” i ämnesraden  och löpnumret som finns tryckt på enkätens baksida och börjar med SCB17088. Då ser SCB till att ett nytt kuvert skickas ut.

  • Om jag tappat bort enkäten, men vill svara på den

Ett nytt enkätformulär kommer att skickas automatiskt i april/maj till alla som inte har svarat, så du får en ny chans att svara på enkäten.

Det går bra att en vän, anhörig eller vårdpersonal hjälper till att fylla i enkäten. Det bör dock vara den som fått enkäten som ger de flesta svaren.  Går inte detta, var god ring SCB 010-479 69 30 eller skicka ett meddelande till folkhalsa@scb.se och meddela detta, så skickas det inte fler påminnelser. Du behöver bara ange löpnumret som börjar med SCB17088 och finns tryckt högst upp på brevet och på enkätens baksida. Har du inte det, går det bra med personnumret eller namn och adress på den som enkäten skickats ut till.

Vi beklagar och ber om ursäkt för detta. SCB försöker använda så färska data som möjligt men det kan ändå bli så p g a en fördröjning i uppdateringen av befolkningsregistret.

Var god ring SCB 010-479 69 30 eller skicka ett meddelande till folkhalsa@scb.se och meddela detta, så skickas det inte fler påminnelser.

Du behöver bara ange löpnumret som börjar med SCB17088 och finns tryckt högst upp på brevet och på enkätens baksida.

Har du inte det, går det bra med den avlidnes personnummer eller namn och adress.

Om vederbörande har flyttat inom Sverige kan denna person fylla i enkäten i alla fall.  Meddela löpnumret som finns tryckt på enkätens baksida och består med bokstäverna SCB samt den nya adressen på telefonnummer 010-479 69 30 eller folkhalsa@scb.se, så skickas det ut en ny enkät till den nya adressen. 

Om personen har flyttat utomlands, var god ring SCB 010-479 69 30 eller skicka ett meddelande till folkhalsa@scb.se och meddela detta, så skickas det inte fler påminnelser. Du behöver bara ange löpnumret som börjar med SCB17088 och finns tryckt högst upp på brevet och på enkätens baksida. Har du inte det, går det bra med personnumret eller namn och adress i Sverige.

Om vederbörande kommer hem senast i början på juni kan denna person fylla i enkäten då, på webben fram till den 13 juni. Annars ring gärna SCB 010-479 69 30 eller skicka ett meddelande till folkhalsa@scb.se och meddela att personen är bortrest, så slipper ni framtida påminnelser. Du behöver bara ange löpnumret som börjar med SCB17088 och finns tryckt högst upp på brevet och på enkätens baksida. Har du inte det, går det bra med vederbörandes personnummer eller namn och adress.

 

Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Regler för personuppgiftsbehandling finns i personuppgiftslagen och från den 25 maj 2018 i Europaparlamentets och Rådets (EU) 2016/679, ”dataskyddsförordningen” samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Det betyder att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen enskilds svar kan utläsas.

Numret på blankettens baksida är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. För att minska antalet frågor i enkäten kommer ett antal uppgifter att hämtas från SCBs register och ett antal andra nationella register från Försäkringskassan och Socialstyrelsen (vilka uppgifter framgår av missivbrevet).

Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet lämnas till Västra Götalandsregionen för fortsatt bearbetning. I analyserna och kommande resultat/rapporter är alla svar och individer anonyma och presenteras som en del i en grupp, aldrig som enskilda svar eller individer.

Svara som vanligt men ange den vikt du hade innan du blev gravid.

Vi ber dig att svara så fort som möjligt, helst inom ett par dagar, men absolut senast i mitten av juni. På webben går det bra att svara till och med den 19 juni.

 

Översiktliga resultat från denna undersökning kommer så småningom att läggas ut på Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se. 
Resultat från Västra Götalandsregionen kommer att redovisas på www.vgregion.se/analysportalen

Om du inte har tillgång till Internet kan du ringa 010-44 11 446 till enheten för samhällsanalys, Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2018-01-29 09:38