Folkmängd och sammansättning

Befolkningens åldersstruktur och andel utrikesfödda har betydelse för det samlade hälsoläget.

Risken för hälsoproblem ökar med stigande ålder och, på gruppnivå, finns det avsevärda skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa mellan utrikesfödda och personer födda i Sverige.

Personer boende i Sverige men födda utanför Europa uppger ofta en sämre hälsa än svenskfödda. En stor del av ohälsan i denna grupp kan förklaras av olikheter i socioekonomi, levnadsvanor och livsvillkor. 

Statistiken baseras på dem som är folkbokförda i Sverige, vilket betyder att det därutöver också finns ett större antal nyanlända som söker asyl och inte syns här.

 

 

 

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-11-21 14:18