Utbildning

Utbildning och arbete är skyddsfaktorer mot sociala problem, arbetslöshet och ohälsa.

Utbildning har mycket stor betydelse för ungdomars framtida möjligheter. Att klara grundskolan är avgörande för att gå vidare till gymnasieutbildningen, vilket idag oftast är en grundförutsättning att få arbete.

Utbildningsnivå (25-64 år) 2015 per nämndområde

Högst förgymnasial utbildning (25-64 år) 2015 - kommunnivå

Med gymnasiebehörighet menas andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program. För att vara behörig krävs minst godkänd i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt godkänt i minst 5 ytterligare ämnen.

Skolan ska erbjuda eleverna en miljö präglad av stabilitet, trygghet och studiero. Barn som känner sig trygga når bättre skolresultat, lär sig ta ansvar och att framföra sina åsikter. Skolnärvaron påverkar elevernas möjlighet att gå ut grundskolan med behöriga betyg. Även i gymnasiet är det viktigt att arbeta för att öka skolnärvaron. En gymnasieutbildning är viktig för att komma ut i arbetslivet.

Indikator skoltrivsel: andel ungdomar som svarat att de trivs bra/mycket bra i skolan, grundskolan årskurs 9 och gymnasiet år 2 efter hemkommun. Källa: CAN drogvaneundersökning.

Indikator skolk: andel ungdomar som svarat att de skolkat en gång i månaden eller oftare, grundskolan årskurs 9 och gymnasiet år 2 efter hemkommun.

Källa: CAN drogvaneundersökning

   

Läs mer

Gymnasiebehörighet VGR-kommuner, stadsdelar, HSN

Statistikdatabasen

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26