Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Källbeskrivning

VEGA

Vega är Västra Götalandsregionens vårddatabas. Den har skapats för att möta behovet av att följa upp vårdkonsumtionen för invånarna i Västra Götaland.

Vega omfattar information om vård för såväl offentlig som privat bedriven primärvård, sjukhusvård och specialistvård, inom och utom regionen. 

Hälsa på lika villkor (HPLV)

Folkhälsoenkäten

Varje år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor” i åldrarna 16-84 år. Enkäten innehåller frågor kring fysisk och psykisk hälsa, levnadsvanor, läkemedelskonsumtion, vårdutnyttjande, tandhälsa, trygghet och sociala relationer samt arbetsmiljö.  Västra Götalandsregionen deltar vart fjärde årmed ett utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

Drogvaneundersökning

Under våren 2013 besvarade Västra Götalands skolungdomar i åk 9 och år 2 på gymnasiet CAN:s drogvaneundersökning. Syftet med en regiongemensam drogvaneundersökning var att få en enhetlig och samlad bild av hur droganvändningen, samt hur risk- och skyddsfaktorer för denna, ser ut bland kommunernas unga invånare. Undersökningen är planerad att genomföras med treårs intervaller med nästa tillfälle våren 2016.

Vårdbarometern

Vårdbarometern

Vårdbarometern görs på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och mäter befolkningens inställning, kunskaper och förväntningar på hälso- och sjukvården. Undersökningen görs genom telefonintervjuer med personer över 18 år. Syftet är att hitta förbättringsområden inom hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionen deltar i undersökningen sedan år 2002 genom de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Läkemedelsregistret

Regionens läkemedelsregistr innehåller uppgifter om läkemedel som hämtas ut av regionens invånare mot recept eller motsvarande. Uppgifterna används till epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik.

Data från tandvården

Den data som finns gällande barn och ungas tandhälsa är sammanställd av epidemiologiska uppgifter som lämnas av vårdgivarna (Folktandvården VGR och privata tandläkare med avtal om barn- och ungdomstandvård) till beställaren. Vid samtliga tandläkarundersökningar registreras epidemiologiska uppgifter.

SIRIS

SIRIS

SIRIS är en webbplats där Skolverket har samlat information om skolors kvalitet och resultat. Syftet med webbplatsen är att bidra med underlag för olika analyser och jämförelser vad gäller resultat och kvalitet i skolan. Uppgifterna kan tas fram på riks-, län-, kommun- och skolnivå.

Statistiska Centralbyrån (SCB)

http://www.scb.se/

Statistik från Göteborgs Stad

Statistik

Valmyndigheten

www.val.se

Öppna jämförelser folkhälsa

Öppna jämförelser

Kontakt

Barbara Rubinstein

Strateg

Cecilia Olbin Gard

Regionutvecklare

Åsa Hjort Hedenberg

Analytiker
Senast uppdaterad: 2019-07-15 16:28